77 121    19    10  

Offentlig krav til soverom størrelse

 19     Møre og romsdal     6
Hva er minimumstørrelse på rom for å få det godkjent som soverom??

   #1
 362     1
Jeg tror det er 6 kvm.  ( Det var det engang, i det minste ;D)

Men med påbudt ventilasjonsanlegg/varmegjennvinner i nye hus, burde det vel egentlig holde bare du får inn senga?


Jeg har tenkt det slik at, i hvertfall for barn, man burde  ha soverom som er så små at man ikke får plass til noe støvsamlende leker og bøker.Kun et avlukke for seng/søvn.
Så kunne man lage lekerom  med resten av arealet man hadde til rådighet.
   #2
 5 405     Langhus     0
Hvis jeg ikke husker feil skal det være 15 m3 med luft i et soverom, eller 6,25 kvm med 2,4 i takhøyde.

Kan ikke tenke meg at det kravet er blitt redusert selv med balansert ventilasjon.
Signatur
   #3
 362     1

Hvis jeg ikke husker feil skal det være 15 m3 med luft i et soverom

Kan ikke tenke meg at det kravet er blitt redusert selv med balansert ventilasjon.Nei, du har kanskje rett.  Men med ventilasjonsanlegg kan man jo få det luftvolumet/mengden man ønsker. Cool
   #4
 3 956     1
Teknisk forskrift forlanger minimum 15m³ i ett oppholdsrom. Man kan alltids bygge mindre rom enn det, men da kan man ikke kalle det for soverom ... hva man benytter det til er derimot en annen sak Wink
   #5
 20     Oslo     1
Hei!

Stemmer med 6kvm2 eller 15m3.

Har nylig ombygd en fra bod på 2m2 til ett lite soverom på 4m2+satt inn vindu.
Den egentlige termen blir vel midl. oppholdsrom.

Skal selge rekkehuset, men de vi har innom på privat visning ser det som ett ekstra rom(gjesterom), og det er jo positivt.

mvh
nian
   #6
 433     Østfold     0
Dette sier Teknisk Forskrift (den man SKAL forholde seg til). Det er ikke så mye om m² men mer om lysforhold.
Glem ikke rømningsveier - normalt skal det være to i hver sin retning i fall den ene blir blokkert av brann.


Teknisk forskrift 07
§8-35 Lys
Alle rom skal ha tilfredsstillende tilgang på lys uten sjenerende varmebelastning. Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe annet.

Veiledningen sier da videre:
Lysforholdene er av stor betydning for menneskets helse og trivsel, samt avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon. Dagslys er den belysningsform som i alminnelighet oppleves som best og mest riktig som allmennbelysning. For å opprettholde aktiviteter innendørs i de mørke timene av døgnet, må vi ha kunstig belysning.

Dagslys
Teknisk forskrift krever at rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Med rom for varig opphold forstås stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom. Arbeidsrom og spiserom i arbeidslokaler må ha tilfredsstillende dagslys og utsyn når ikke hensynet til oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe annet.

Dagslysinnfallet bestemmes av vinduets areal og plassering, skjerming fra terreng, andre bygninger o.l., rommets høyde og dybde, samt refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet. For å oppnå tilfredsstillende dagslysforhold, bør det prosjekteres ut ifra en gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet på minst 2 %. Ved bruk av gjennomsnittsverdi for dagslysfaktor oppnås et bedre utgangspunkt for tilfredsstillende tilgang på dagslys i alle typer rom - både store og små.

Dersom det ikke dokumenteres at kravet tilfredsstilles på andre måter, kan en anta at kravet om tilstrekkelig dagslys er oppfylt når rommets dagslysflate utgjør minst 10% av bruksarealet i henhold til NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger. Dagslysflaten er det samlede, uskjermede glassareal som formidler dagslys til rommet. I tillegg til bruksarealet må en ta med arealet av eventuelle balkonger eller andre lignende utkragede bygningsdeler i rommets bredde på overliggende plan utenfor vindusfasaden. Dersom skjerming utgjør mer enn 20° i høyde, målt fra horisontalplanet gjennom vinduets midthøyde, må dagslysflaten økes. Når vindu er plassert i lysgrav, er det ved bruk av 10 %-regelen kun den delen av glassarealet som stikker opp over overkant lysgrav som kan tas med i rommets samlede dagslysflate.


Teknisk forskrift 07
§10-33 Belysning og utsyn
Ethvert rom skal ha tilfredsstillende belysning i forhold til rommets funksjon og brukernes behov.
Rom for varig opphold skal ha vinduer og utsyn. For enkelte rom kan dette tilrettelegges ved tilstrekkelige åpninger mot andre rom eller ved overlys. Der særlige forhold gjør det påkrevet kan vinduer erstattes med godt tilrettelagt belysning.

Veiledningen til denne § sier da:
Bestemmelsen omfatter både belysning og dagslys som skal gjøre rommet egnet til allsidig bruk.

Rom for varig opphold, som stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom skal ha vinduer som gir rommet tilfredsstillende dagslys og utsyn. Tilfredsstillende utsyn oppnås når vindusflater hindrer innestengtfølelse og gir beboer god kontakt med det fri både sittende og stående

I tett bebyggelse er det, under forutsetning av at vindu er i vertikalfasaden, tilstrekkelig å ha utsyn mot husrekker, gateløp, parkområder, bakgård o.l.

Enkelte rom kan belyses ved tilstrekkelige åpninger mot andre rom eller ved overlys.

Arbeidsrom, unntatt rom for spesielle formål hvor det ikke utføres regelmessige arbeidsoppgaver, må ha dagslys og utsyn når ikke hensyn til oppholds- og arbeidssituasjon tilsier noe annet.

Spiserom i arbeidslokale må ha dagslys og utsyn med mindre særlige forhold tilsier noe annet.

Undervisningsrom og rom i barnehage og fritidshjem må ha dagslys og utsyn når ikke hensyn til undervisningssituasjonen tilsier noe annet.

Håper ikke dette ble for mye tekst, men det er slik det er. Kopiert fra Teknisk forskrift.

Mvh.
Bygningsingeniøren.

   #7
 362     0
"belysning i forhold til rommets funksjon og brukernes behov."

Men hvis man ønsker et soveavlukke mer enn et oppholdsrom. At det er søvn ( & denslags mørkeaktiviteter Shocked) man skal bedrive, vil jeg prioritere lite lys og lyd, men  frisk luft nok .

Da bør man vel sy sammen egne  bygningsregler og krav?.
   #8
 433     Østfold     0
Har hatt flere saker der lys-arealet har vert for lite. Dette kan man søke disp fra, men da blir saksbehandlingen utrolig lang (om man søker).

For lite lys kan kompenseres med flere små vindu, stor høyde mellom gulv og tak og selve planløsningen. Men dette må sees på som isolerte saker og ikke sammenligne ulike etasjer og andre rom.

Det som kommer inn som et krav som kan slå ut alle andre krav er rømningsvei.

Teknisk forskrift sier noe om det:
Som regel for enebolig, kan vindu benyttes som alternativ rømningsvei i tilleggtil dør.
Dvs at alle rom som er beregnet for varig opphold (uavhengig av aktivitet...) skal og bør ha to rømningsveier i hver sin retning. Er disse helt ved siden av hverandre blir det som en å regne.
Alternativ rømningsvei skal kunne benyttes dersom hovedrømningsvei er blokkert av brann/røyk.

Vindu skal i tillegg ha minimum størrelse for å få de godkjent.
   #9
 59     0
Hvis det er skråvegger, så kommer volumet under en viss høyde til fratrekk. Husker ikke hva den høyden er, men 1 m eller 1,5 kanskje? Det høres litt ulogisk ut når det er volumet en skal måle, men vi hadde en takstmann innom og han sa at det var tatt opp i forbundet e.l. og at de samme reglene gjaldt i fh til skråtak som det som gjaldt når kravet var 6m2.
   #10
 433     Østfold     0
Måleverdighet.

Definisjon:
Arealer beregnes av måleverdige deler. En del er måleverdig når den oppfyller følgende krav: en har fri høyde over gulv på minst 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Del med gulv regnes som måleverdig til 0,6 m utenfor høyden 1,9 m eller til begrensende vegg eller annen bygningsdel.

Er takstmann selv og jeg har ikke hørt om at endring på dette diskuteres. Dette er uannsett bestemt i Norsk Standard som tar for seg areal- og volumberegninger.
Størrelse soverom - mål.jpg - bygging.