4 799    6    2  

Tips til søknad om fradeling av tomt i LNF område?

 28     0
Vi har endelig tatt mot til oss og spurt grunneier om han vil selge oss en gjenngrodd haug som vi sikler etter. Han var villig til å selge dersom vi får fradelt og omregulert fra LNF område til boligformål.

Den aktuelle haugen er 6 mål, ligger inntil en kommunal vei, har dyrket mark rundt, og kommunal vannledning går like ved. Det går også et avløpsrør ved siden av, men denne er 110mm og privat. Eier av ledningen tørr ikke ha flere boenheter på ledningen, så vi må enten grave 400 m ny ledning eller ordne et privat anlegg for rensing av avløpsvannet. "Tomten" ligger 150 m fra et skiannlegg, 1 km fra sentrum med skole, barnehage etc. Det er 400 m til boligfelt. På jordene omkring denne haugen går et dyretrokk med elg og rådyr, og det er alltid dyr og se i skumringen. Haugen er gjenngrodd av gråor, noen grantrær og noen furutrær. Det er også einerbusker der. Det er mulig å bygge huset slik at man ikke får innsyn fra veien, men en flott utsikt.

Holder nå på å skrive dispensasjonssøknad for omregulering, og lurer på hvordan man skal argumentere i søknaden.

§19-2: I tilegg må fordelene ved å gi despensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Videre §19-2: Ved dipensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Denne haugen er ikke en del av det området folket bruker til tur, trening og rekreasjon da det ligger med dyrket mark på alle kanter, bortsett fra vegen, og det på den andre siden av dyrketmarken er flotte turområder.

Jeg kan ikke se hvordan det kan hverken være positivt eler negativt for omgivelsene at denne haugen blir utbygd med en godt gjemt enebolig. Hvilke argumenter ska vi bruke? Skal vi gå såpass konkret til verks atr vi forteller at kjøper av tomten skal bygge en enebolig som er miljøvennlig med god isoleringsevne og grunnvarme? Regner med at det er av minstre interesse at vi som skal kjøpe tomten vil være bidragsytere i skilaget som holder til like ved. Dette er liksom det eneste jeg kan tenke på er av betydnig for omgivelsene.

TIPS???

   #1
 4     Trøndelag     0
Jeg har søkt om dispensasjon for hyttetomt i LNF, fikk avslag, og søkte på nytt og venter fortsatt på svar. Så jeg er ingen ekspert, men...

Noen av de fordelene du kan bruke:
- bruk av lokalt næringsliv til bygging og anlegg
- mer kommunal eiendomsskatt
- flere til å dele på faste kostnader kommunen uansett har for veg, vann og kloakk
- utbygging av området med hage m.m. pent å se på - større trivsel for kommunens innbyggere
- rydding av skjemmende buskas, vegetasjon, ivareta kulturlandskapet
- veg fram fører til at nye turstier og utsiktspunkt kan utvikles (?)
- flere innbyggere i kommunen

Vær åpen om ulempene, men sørg for å reduser dem i betydning:
- ingen verdi som framtidig landbruksareal (bratt, utilgjengelig, grunnt, dårlig solforhold, etc)
- ingen trussel mot biologisk mangfold (ingen dyr eller fugler påvirkes)
- ingen naboer mister utsikt eller får redusert bo-kvalitet

Du må være på tilbudssiden - tenk at det er du som er politiker og skal bestemme dette; og da ville du nok (?) spørre deg selv "what's in it for me?"

Mitt inntrykk er at du må få med deg politikerne, gjerne lederen i teknisk utvalg. Administrasjonen vil alltid si nei. Sjekk om politikerne har gitt dispensasjoner til andre og hvorfor. En grunneier fikk dispensasjon for tomt i LNF fordi han måtte avgi areal for E6 utbygging før. Har denne grunneieren lidd tilsvarende "overlast"?

Får du avslag, så kan du se på avslaget hva du kan endre for at dette skal bli spiselig i neste ankerunde.

Lykke til!
   #2
 2 018     Strømmen     0
Legger med første utskrift av godkjennelse på søknad om dispensasjon fra hytte til bolig i LNF område i Skedsmo kommune... historien videreføres av at jeg byggesøker enebolig på tomten, siden jeg trodde det var gitt dispensasjon... men nei, Skedsmo Kommune mente at byggesøkt bolig var for stor, og ikke i henhold til gitt dispensasjon.. ny søknad, om om dispensasjon fra hyttetomt til boligtomt...
så, etter tre nye måneder ble det gitt ny dispensasjon...

De som har vært på byggebolig her en stund, vet at jeg to dager etter at jeg hadde fått ferdigattest fikk brev fra Skedsmo kommune, med beskjed om at det var planlagt ny "motorvei" tvers gjennom min nye bolig...
Et år senere ble veiprosjektet var lagt "dødt"...

I går fikk jeg beskjed om at alt landbruksareal bak meg var solgt (opsjon), så nå går jeg
bare å venter på 2000 nye naboer... Ingen skal si at livet er kjedelig Smile

Tilbake til vedlegget...søknaden om dispensasjonen som ble gitt i vedlegget, er ikke
tilgjengelig på Skedsmo Kommunes hjemmesider, men svarbrevet fra Kommunen gir
en pekepinn om hvor omfattende en slik søknad er.
Til Anutten85, det er bare å søke, men bruk tid på søknaden, belys alle aspekter,
og beregn minst to års saksbehandling... Lykke til...
Vedlegg:
Signatur
HSt
   #3
 27 262     Lillestrøm kommune     1
Noen kommuner har en eller annen kvote på f.eks. max 5-6 hus i LNF område pr periode/år eller hva de har bestemt. I slike kommuner har en "tapt" hvis kvoten er fylt opp, da kan en visst like godt vente til nye periode.
   #4
 317     0
Tja....noen kommuner har mer behov for å vokse enn andre. Dersom det er en mindre kommune med relativt få innbyggere er det ofte letter enn i de store med mange innbyggere.
Du bør sjekke gjeldende kommuneplan og se om det er noe der du kan bruke som argument, og gjerne henvise til det...
   #5
 20 574     Akershus     0
Om du lykkes, vi er 8 eneboliger om ett 110 mm rør. Har fungert problemfritt i flere ti-år.
Signatur
Ebe
   #6
 4 433     Vestlandet     1
Disp fra LNF har nå 3+1 måneders lovpålagt saksbehandlingstid, etter det taper kommunen 25% gebyr pr påbegynte uke.

Så du trenger nok ikke vente i vinter og vår lengre.


Som nevnt over, de små kommunen kan ha mer enn nok landbruksareal. De store kan ha mangel på landbruksareal, og dermed være vanskeligere å få disp hos.

Husk at det ikke bare er fordeler og ulemper du skal vurdere, men hansynet med LNF-bestemmelsene kan heller ikke settes vesentlig til side.

Du må få frem hvorfor akkurat din tomt kan skilles ut, uten at det skaper presedens for andre tomter.

Tror jeg ville anbefalt en forhåndskonferanse. For det er egentlig umulig å se dine forseler og hensyn, uten å se kart og å kjenne området.
Signatur