#11
 4 156     Oslo Vest     0
Jeg har intet imot at folk gjør ting på egen hånd. Men min erfaring er at en arkitekt/ingeniør som STADIG er på kursing hos BE for å bli oppdatert i regler og praksis gjør dette lettere enn en som ikke har erfaring i det. Det forsinker saksgangen at så mange søknader kommer inn ufullstendige fordi den som søker enten har glemt noe eller misforstått noe eller har gjort noe feil.

Som jeg skrev tidligere så er tidsaspektet viktig for den som skal sette opp mange hus, mens det sikkert ikke spiller så stor rolle for selvbygger som har all verdens tid. Men man ska ha i bakhodet at man kan bli lagt merke til om man stadig sender inn en søknad som kommer i retur.
Signatur

   #12
 4 156     Oslo Vest     0
523 Tiltak fra kommunens side for å hindre eller begrense manipulering av planert terreng:
– kreve terrenglinjer inntegnet. Det er lettest å manipulere terrenget og høydebegrensningene hvis ikke kommunen har krevd at eksisterende og nytt terreng skal være tegnet inn på fasadetegningene. Kommunens fremste redskap for å hindre slik manipulering er derfor å kreve terrenglinjer tegnet inn på fasadetegningene.

– bygningers høydeplassering skal godkjennes av kommunen, se pkt. 6. I denne godkjenningen kan kommunen vurdere om ønskede terrengoppfyllinger er spekulative.

– søknadspliktige terrengendringer. Terrengendring på mindre enn 3,0 m i spredtbygd strøk og 1,5 m i tettbygd strøk (0,5 m for rekke- eller kjedehus o.l. i tett bebyggelse) er i utgangspunktet fritatt fra søknadsplikt (SAK § 7). Endringer ut over dette er i seg selv søknadspliktige. Fritaket fra søknadsplikt forutsetter bl.a. at terrengendringen ikke er til urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Kommunen har anledning til å skjerpe inn disse begrensningene i arealplaner eller å foreta en streng vurdering av hva som er til ulempe for naboer i enkeltsaker.

– estetikkbestemmelser. Hvis kommunen får inn en byggesøknad som oppfyller gjeldende høydebegrensninger, men som gir et klart uheldig resultat, kan kommunen bruke Skjønnhetsparagrafen (pbl § 74.2) aktivt.

– midlertidig byggeforbud. Etter at kommunen har mottatt en byggesøknad, kan kommunen legge ned midlertidig byggeforbud for å utarbeide en regulerings- eller bebyggelsesplan med høydebegrensninger som styrer utformingen av bebyggelsen bedre.

Du vil finne ytterligere informasjon om dette i byggforsk 310.222 som forutsetter at du har tilgang til
Signatur
  (trådstarter)
   #13
 3 997     Oppland     0
Men vi har da ikke sendt inn en eneste søknad!
Bare hatt en dialog med en saksbehandler.

Han sier ikke at dette blir et stort problem, men at jeg må søke dispansasjon. Problemet ligger i at ingen skjønner hvorfor.
Dette vil forlenge søknadsprosessen med 9 uker, siden det ikke lenger er noe "enkelt tiltak".
Det betyr at jeg ikke kan begynne å grave før i september, mot juni for et enkelt tiltak.
Og da er det irriterende å måtte søke dispansasjon for noe som ingen vet grunnen til.
Det er jo litt spesielt at han ikke kan vise til noe regler som er brutt, som skulle tilsi dispansasjon, bare sier det er unormal kjellerhøyde, og at slik er det bare.

Hadde han hatt noe regelverk å vise til hadde det ikke vært noen som hadde rynket på nesen av dette. Det vi reagerer på er at det virker som om dette bare er en personlig mening fra sakbehandler.
   #14
 4 156     Oslo Vest     0
Det er satt en makshøyde på 9 m mønehøyde, hva er mønehøyden på huset ditt da?
Signatur
  (trådstarter)
   #15
 3 997     Oppland     0
8,8m

Om nødvendig får vi vel bare si at mønehøyden er 9m og senke kjellertaket med 20cm, så er vi langt innenfor reglene, men da lyver vi forhold til gjeldende regelverk for måling av mønehøyde, som er målt fra snitthøyde på bakken i kjeller til møne.
Så da har han kanskje noe nytt å utsette.  ::)
   #16
 4 156     Oslo Vest     0
Som du så oversendte jeg det med minapulering av terreng. Og det er vel nettopp her kommunen har usikkerhet. Hva er høyden dersom du måler uten at det terreng i hele tatt? Hva er romhøyde i alle etasjer og tykkelse på dekke?
Signatur
  (trådstarter)
   #17
 3 997     Oppland     0
Må være det.

Total høyde i front er 11,2m
Hvis vi måler terrenget midt i kjeller etasjen blir det 9,2m mønehøyde.
Så om vi senker kjeller etasjen med 20cm så ligger vi i allefall uten tvil innenfor regelverket.

Får se hva de finner ut på arkitetktokontoret i morgen, men det er i allefall en grei løsning om ikke annet.

   #18
 4 156     Oslo Vest     0
Husk at du legger ved en brannprosjektering av kjelleren siden du skal ha et verksted i underetasjen. Leser du veiledning til saksbehandlerforskriften § 14 fremgår det:
Den raskeste måten å få behandlet et søknadspliktig tiltak på er å sende inn saken som et såkalt "enkelt tiltak". Samtidig setter reglene om "enkle tiltak" klare krav til tiltakshaver og hvordan byggeprosjektet organiseres.

Ifølge pbl. § 95 b skal kommunen avgjøre søknad om «enkle tiltak» innen 3 uker. Kommunen har derfor 3 uker på seg til å avgjøre både om tiltaket er «enkelt» og fatte vedtak om tillatelse.

Med «enkle tiltak» siktes det til alle byggesaker hvor tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl. og forutsatt at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger.

Enkle tiltak skal behandles i ett trinn, dvs. at tillatelsen gir rett til at arbeidene kan igangsettes uten å gå veien om rammetillatelse og trinnvis behandling (se SAK § 15 annet ledd). Skal regelen om «enkle tiltak» fungere effektivt, må mangelfull søknad avvises eller omgjøres til ordinær søknad. Hvis søknaden har mangler som hindrer igangsetting (kontrollplan for utførelse, et eller flere ansvarlige foretak, kontrollerklæring for prosjekteringen), men er godt nok dokumentert til å gi rammetillatelse, kan kommunen vurdere å gi dette i stedet. Det krever at det tas kontakt med tiltakshaver/ansvarlig søker da det er disse aktørene som har valget om søknaden skal fremmes som ettrinns søknad eller deles opp.


Leg merke til setningen: Hvis søknaden har mangler som hindrer igangsetting (kontrollplan for utførelse, et eller flere ansvarlige foretak, kontrollerklæring for prosjekteringen), men er godt nok dokumentert til å gi rammetillatelse, kan kommunen vurdere å gi dette i stedet.

Saksbehandlingstid

Kommunen plikter å behandle søknaden om «enkle tiltak» innen 3 uker etter at komplett søknad er mottatt og bør derfor prioritere disse sakene, jf. SAK § 23 nr. 1 f.

Kommunen kan omgjøre en søknad om «enkle tiltak» til en ordinær søknad. Denne avgjørelsen kan ikke påklages. Kommunen bør benytte muligheten når det under behandlingen kommer frem opplysninger som viser at tiltaket ikke kan betraktes som «enkelt». En slik situasjon kan f.eks. foreligge når kommunen finner at den foreslåtte plassering skulle vise seg å komme i strid med kravene til plassering i pbl. § 70. Kommunen skal orientere tiltakshaver om omgjøring til ordinær søknad.Lykke til!
Signatur
   #19
 997     1
Jeg ville ha bygd en separat garasje, innfelt i bakken slik at du kan ha plen på taket. Det blir ikke et pent hus med så høy kjeller. Når det gjelder kommunen, så er det vel slik at det er snittet i terenget som er det nederste målepunkt for høyde måling av huset/mønet. Det kan derfor hende at huset ditt er for høyt. I tillegg vil estetikken spille en rolle, når utseende er i strid med eksisterende bebyggelese.

Hvorfor skal du ha søylebukk? skal du drive verksted? hvis det er for hobby så vurder om det virkelig er så viktig. Jeg har selv alltid hatt prosjekt biler, og ønsket meg selv en garasje med løftebukk. Men jeg har kommet så lang at jeg synes det er artigere å kjøre bil, enn å skru, og får derfor ett verksted til å ordne det som jeg trenger bukk til ::) er jo ikke akkurat hver dag man trenger slikt utstyr til privat bruk. Men når det er sagt så ser jeg en fordel med en løftebukk, og det er at man man ha en bil på bukken og en under, slik at man før plass til ett ekstra leketøy Smile
Signatur
  (trådstarter)
   #20
 3 997     Oppland     0
Det erhobby ja.
Jeg synes nesten det er morsommere å skru enn å kjøre.
I allefall nesten ;)
Og med 3 prosjekt biler samt bruksbil blir det rett så trasig uten løftebukk.
Jeg har ikke lyst på separat garasje, det er det som er greia, derfor valgte jeg ut den tomten med skråest terreng.

Men huset blir i dag ca 20cm for høyt.
Jeg tror jeg kan ta av 20cm på kjellerhøyden og da ligger jeg helt på grensen.

Dssuten blir portene litt høyere og det kommer en drager i framkant under terrassen, det hjelper litt.

Vi år se hva dette ender opp med nå da :)

I værstefall ender jeg opp med hus på 360m2 og separat garasje på 60m2 og stor takhøyde, noe som er veeeldig overkill for mitt behov Grin