407    6    1  

Bygge nytt hus i egen hage. Hvordan gå frem i prosessen? Hvordan få til godkjennelse i kommunen.

 4     0
Jeg har en bolig med stor tomt (2400m2). Mesteparten av denne er regulert til boligformål. Øverste hjørne er regulert til LNF. Og nederste del er innen for 100 meter sone til vannet. Riksveien er i mellom eiendommen og sjøen. Så jeg ønsker å bygge en ny bolig i mellom disse områdende av eiendommen. Foran eksisterende bolig. Det er lagt offentlig vann og kloakk inn på eiendommen. Er det noen med erfaring av tilsvarende prosjekt? Er dette gjennomførbart med tanke på at det både er LNF og 100 meter strandsone på eiendommen? Jeg ønsker jo å bygge i mellom disse områdene. Hva bør jeg starte med? Finne en bolig som passer inn i henhold til gjeldene reguleringsplan? Eiendommen er over 100 år gammel. Alle tips er velkommen Smile
Se vedlagt bilde over eiendommen min på Sandoveien 3
Bygge nytt hus i egen hage. Hvordan gå frem i prosessen? Hvordan få til godkjennelse i kommunen. - Tomt Sando.jpg - ØysteinG

  (trådstarter)
   #2
 4     0
Jeg tenkte å be om forhåndskonferanse med kommunen. Men ønsker å stille godt forbredt. Her er en bolig plassert der jeg ønsker å bygge. Den er akkurat på 100 meter grensen til vannet. Hva tenker dere som ser dette? Ser dette greit ut? Jeg legger boligen 1 meter i fra grensen.
   #4
 1 143     Asker     0
Med 1m må du få tillatelse av nabo. Det vil da få utover deres muligheter til utnyttelse av eiendom, da de kan bygge minimum 7 meter fra grensen sin dersom vanlig bygg.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 4     0
Det skal gå fint med nabogrenser. Ja, jeg har tenkt å selge hovedbølet på sikt. Alle disse kravene under fra komunen er også i orden:
Teknisk infrastruktur, herunder trafikksikker adkomst
Skole og barnehage
Sikker byggetomt
Arealer til lek, uteopphold og fritidsaktiviteter
Parkering
Men det er et punkt som gjør meg veldig usikker:
6.1 Byggegrenser

Mot landbruksarealer
I byggeområder som grenser mot LNF-områder skal det avsettes nødvendige arealer til skjerming for bolig-, uteoppholds- og landbruksinteressene. Innenfor en sone på 20 meter mot dyrka eller dyrkbar mark tillates ikke bebyggelse med rom for varig opphold. Innenfor en sone på 10 meter fra alle LNF-områder tillates ingen nye tiltak med unntak av nødvendig infrastruktur som ikke er til hinder for land-bruksvirksomheten.

Jeg har en privat bygdevei i mellom min eiendom og LNF området. Jeg vet ikke om dette kan hjelpe meg?