13    0    0  

Kva areal skal brukast for å beregne BYA?

 24     0
Vi fikk denne av kommunen:

I ansvarleg søkjar si berekning av utnyttingsgrad datert 20.06.2023 var heile tomtearealet på 3 499 m2 lagt til grunn for berekninga. Utnyttingsgraden var då berekna til 7,98 %. I førebels brev frå kommunen datert 17.07.2023 var søkjar informert om at utnyttingsgrad skal reknast av det areal som er avsett til byggeområde (i plankartet er det på 1 980m2)

Vi lurer på kor i lovverket det står at BYA skal reknast frå avsett byggeområde, det finnes jo tomter der heile tomter er NLF område, vil disse då ha BYA på 0% da? I reguleringsplanen står det ingenting om korleis BYA skal reknast ut, der står det berre %sats, og dei andre tomtane i planen er byggemoråde likt tomteareal.

I plankartet er ikkje arealet definert , men det ligger inne kurver for byggeområdet og arealet blir jo då definert av kor nøyaktig den som måler opp arealet på pixel nivå blir. Her har saksbehandler fått 1980m2, medan ansvarleg søkar har fått 2046m2.


Kva tiltak kan man egentlig gjøre utenfor byggegrenser men innenfor byggeområdet som ein ikkje kan gjera i NLF område, er det å sette opp gjerder, fylle på jordmasser? Spredegrøften vår ligger i NLF område og er sprengt ned i naturen. Spørsmålet er kva betydning det egentlig har at byggeområdet er mindre enn tomtearealet, så lenge byggegrensene er satt(og disse går ikke 4m frå byggeområdegrensen, men meir)?