116    3    0  

Dispensasjon byggesøknad

 21     0
Hei, skal etter tid forsøke å bygge nytt i etablert boligfelt. Her er reguleringen sist oppdatert på 80-tallet

§ 2 Område for småhusbebyggelse a) nevner at frittliggende bolighus skal oppføres i 1 etasje og sokkeletasje kan hvor terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det. For 1 etasjes uten sokkeletasje er største tillatte gesimshøyde 5m og mønehøyde 7m.

§ 10 Fellesbestemmelser a) Bebyggelsen skal oppføres innenfor de byggelinjer som er vist på planen og i inntil 2 etasjer med unntak for de byggeformål der annet er bestemt. Største gesimshøyde for 2 etasjes bygninger er 7m og største tillatte mønehøyde for 2 etasjes bygninger er 9m.

Vi blir å søke om å bygge ett hus på støptplate, som etter tegning blir 7,4m i mønehøyde og 5,70m i gesims høyde. I feltet ligger det flere hus som betegnes både som fulle to etasjes hus på sokkel og på plate og 1,5 etasjes hus med høyder over regulering. Det finnes også ett fåtall med 3 etasjes hus, da med sokkel i bunn.

1. Når man skal søke dispensasjon vil det være entreprenøren som søker på vegne av kunden som vil bygge?

2. Sett i fra de to paragrafene føler jeg de motstrider hverandre?

3. Kan man vise i dispensasjon til tidligere fravikelser i boligfelt?

4. Ved å plassere hus på tomt for å ta til høyde for å minimere tapet av utsikt til naboer, vil man kunne få innvilget en slik søknad?

5. Flere søknader gis godkjennelse på bakgrunn av at reguleringen er gammel. Hvorfor blir ikke disse oppdatert oftere for å være sammenlignbare til faktiske forhold i ett boligfelt?
HSt
   #1
 29 721     Lillestrøm kommune     0
Dere bør vurdere om dere søknad går ut over naboer e.l
De kan bruke avvikene til å få medhold i klage.

Dispensasjon skal vurderes fra sak til sak så at det tidligere er innvilget dispensasjoner skal egentlig ikke tillegges verdi. Det er sjeldent at reguleringsplaner oppdateres, det er jo dyrt og de fleste hus er ofte bygd
  (trådstarter)
   #2
 21     0
Dere bør vurdere om dere søknad går ut over naboer e.l
De kan bruke avvikene til å få medhold i klage.

Dispensasjon skal vurderes fra sak til sak så at det tidligere er innvilget dispensasjoner skal egentlig ikke tillegges verdi. Det er sjeldent at reguleringsplaner oppdateres, det er jo dyrt og de fleste hus er ofte bygd


Hei takk for svar, gir jo egentlig god mening.

Vil naboer kunne klage om man bygger innenfor reguleringen, men med ett mer moderne uttrykk på huset?

Lurer også litt på det angående byggesøknad, søker man om byggetillatelse med nabovarsling og jeg regner med at det blir gjort før man for eksempel skriver kontrakt med husleverandør/forhandler?
TSt
   #3
 10 231     0
En kan få reaksjoner på stil som er helt annen enn strøket ellers. Mine foreldre bygget i gammelt villa område og det er først mange 10 år etterpå at vi har blitt oppmerksom på at huset har blitt brukt som alibi flere steder i området for byggestil som avvek fra 1930 boligene. Det var strenge byggelinjer, krav til retning på møne og veldig kuppert tomt som gjorde at de måtte bygge med flatt tak. Det kan gå både på form og på type bygge materiale.