29 870    7    16  

Hvor nær min tomtegrense kan nabo oppfør huset?

esp
 72     8
HAr en tomt som pt er ubebygget. Vi vurderer å pusse opp v¨rt hus, men er redd for at det kommer et hus på nabotomten. Normalt er det vel 4+4m som gjelder, men gitt at nabo setter opp brannvegg, hvor tett kan han da bygge inntill vår grense? Vi ønsker selvsagt mest mulig avstand. Kan dog kommunene overstyre dette? (tomta som ligger tom er ikke optimal for husbygging og slikt sett kan man argumenterev at huset må stå nærmest mulig vår tomt)

Setter pris på alle innspill!:)

hro
   #1
 1 574     Trondheim     0
Skal bolig oppføres nærmere enn fire meter fra tomtegrense, kreves samtykke fra deg. Dersom du ikke gir så, vil naboen din ikke kunne få slik søknad innvilget fra kommune.

Gir du ikke samtykke og nabo får tillatelse til å bygge fire meter fra grensa di, er det du som har ansvar for ev brannmur/sikring om du har planer om å føre opp bebyggelse fire meter fra din grense (altså åtte meter fra naboens vegg).

Sier du nei - er altså naboens lodd å finne en plassering på tomta som passer med fire meters grensa og som tilfredstiller reguleringsplan for området.
Signatur
   #2
 277     Hjemme     2
I prinsippet er det 4 meter som gjelder. Det kan fravikes enten ved at du samtykker til en nærmere plassering (hvorpå du presiserer at brannsikring er ny nabos ansvar), eller at naboen søker dispensasjon. "Jeg vil ikke" er ofte ikke god nok grunn fra deg om nabo har andre vektige grunner i en dispensasjonssøknad. Jeg tror også her det vil falle på ny nabo å gjøre brannsikring, ev. om det er noe du ønsker i en merknad.

Men hva med å kjøpe denne tomten om du er veldig redd?
   #3
 22     Hadeland     1
Er det ikke reguleringsplanen for området som bestemmer dette? Vi bor på ett 'trangt' byggefelt hvor husene står kun 1 meter fra tomtegrensene. Er dog ikke så tett som det høres ut som, siden alle husene står på 'enden' av tomtene..
   #4
 451     Stavanger     2
I følge en prat med Stavager kommune så er det slik der:
Kortere avstand enn 4m krever at nabo signerer på et samtykke om dette. Den som skal bygge må stå for brannbeskyttelse av sitt tiltak. Hvis nabo som signerer, senere selv vil bygge må han gjøre det samme.
Skulle nabo ikke signere på dette skjemaet (som faktisk ikke skal tinglyses som en heftelse) så vil man i mange tilfeller få dispensasjon, så fremt man følger kravene som er i brannforskriften.
hro
   #5
 1 574     Trondheim     0
Bygging nærmere enn 4 meter fra tomtegrense kan være en del av reguleringsplanen for nyere boliger, eksempelvis "eneboliger" med smal passasje mellom. Dette som en del av reguleringen for tomta før man bygger ut.

Derimot om nabotomta er uregulert, gjelder 4 meters grensa. Skulle kommunen komme med en alternativ vurdering, vil jeg mene fylkesmannen vil stoppe en slik sak.
Signatur
esp
  (trådstarter)
   #6
 72     2
Takk for mange innspill. Vriker ikke som om dette er rett frem dessverre...

Vi har ikke mulighet for å kjøpe tomten da de ikke ønsker å selge, men snarere kanskje bygge.... Vi kommer selvsagt til å kreve min 4 m fra vår grense (totalt 8m mellom bygg), men er som sagt redd for at det ikke vil hjelpe og at kommunen vil gi dem disp. til å bygge (gitt brannmur) helt inntil vår tomtegrense. Vår ulempe her er at vi mister mye lys/utsikt med et hus så tett innpå... men det hjelper vel ikke?
   #7
 584     Midt-Norge     1
Det står i loven:

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

      Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller 
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.


Når bestemmelsene er gitt slik i lov, må det legges til grunn at lovgiver allerede har foretatt en avveining. At det ikke følger negative konsekvenser ved å gi disp. er derfor ikke nok til at det blir innvilget. Det må også foreligge positive grunner for dette.

I praksis derimot.