23 198    2    10  

Tinglysning av skjøte

 138     Mo i Rana     8
Skal tinlyse et skjøte ifbm kjøp av tomt . Fått to eksemplar . Sender jo inn begge , og får et i retur , stemplet fra kartverket . Men litt usikker på hvor vi skal skrive under , altså hvilke punkt på skjøte . Vi er to om dette , og må vell ha begg signaturene ?

   #1
 18     2
Kopiert fra Statens kartverk:

En punkt for punkt gjennomgang av skjøtet


Kort om noen begreper:
Hjemmelshaver er den eller de som er registrert som rettighetshavere i grunnboken.
Utsteder er selger. Oftest er selger også hjemmelshaver, men ikke nødvendigvis. I de tilfellene må også side 3 i skjøtet brukes. Hjemmelshaver kan også gi fullmakt til en person.


Veiledningen under
er laget for å utfylle skjøteskjemaets opplysninger og noter.
Les Noter på skjøtets siste side.


SIDE 1

Rekvirent/ Returneres til (øverst til venstre) Må fylles ut
Påfør navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer), eventuelt organisasjonsnummer til den som rekvirerer tinglysingen. Personen/ organisasjonen vil motta det tinglyste dokumentet og faktura. Ref.nr kan benyttes av profesjonelle brukere.


Punkt 1 (Eiendommen) Må fylles ut
Fyll inn full eiendomsbetegnelse. Under ideell andel beskrives hvor stor del (brøk) av eiendommen som overdras. Flere eiendommer kan legges inn på ny linje.

Festeiendommer
Gjelder overdragelsen bygg på festet grunn kryss av for dette. Kryss også ja for transport av festeretten.
Om bortfester skal godkjenne overdragelsen, står dette i festekontrakten. Eventuell underskrift skal inn nederst på skjøtets side 2.
Gjelder skjøtet innløsing av festet grunn, se Vanlige spørsmål - innløsing av festetomt

For eiendom på selveid grunn kryss av "nei", og hopp over de neste 3 feltene.
Om eiendommen er en seksjon, oppgis størrelse ideell andel i felt 4.
Siste felt vedr. Avhendigslovens § 3-4, krysses av med ja om eiendommen har del i fellesareal.

Beskaffenhet Må fylles ut, les om konsesjon
Bruk av grunn Må fylles ut
Type bolig Må fylles ut
Beskriver type bygning (eks, en hytte vil krysses av som fritidseiendom og frittliggende enebolig). Påfør gjerne eiendommens areal til høyre i samme felt.


Punkt 2 (Kjøpesum) Må fylles ut
Påfør kjøpesum og de neste to feltene. Kjøpesum og markedsverdi (pkt 3) vil i de fleste tilfeller være lik.


Punkt 3 (Salgsverdi/ avgiftsgrunnlag) eller markedsverdi Fylles bare ut hvis markedsverdi er forskjellig fra kjøpesum
Se også Noter, pkt 3, på skjøtets side 3. Markedsverdi er summen eiendommen ville ha blitt solgt for på det "frie marked". Likningsverdi skal IKKE tas i betraktning. Det beregnes 2,5 % dokumentavgift av beløpet. Eiendommens markedsverdi oppgis her, selv om kjøpesum er kr 0 og det er krysset av for helt eller delvis gave.
Visse unntak gjelder mellom ektefeller, samlivsbrudd mellom samboere, nyoppført bolig, arv m.m. Merk at fritaktsparagraf og tekst må påføres i pkt 3. Beskrivelser og lovhjemmel for fritak finnes i Toll- og avgiftsdirektoratets rundskriv


Punkt 4 (Overdras fra) Må fylles ut
Navn og fødselsnummer (11 siffer) / organisasjonsnummer på personen(e)/ firma som overdrar eiendommen. Ideell andel påføres i brøk, og representerer hvilken andel som overføres (hele eiendommen 1/1, halve 1/2 osv.). Om bare halve eiendommen skal skifte eier, føres ”½” opp både i pkt 1, 4, og 5. Er det flere eiere, må brøken justeres.


Punkt 5 (Overdras til) Må fylles ut
Tilsvarende pkt. 4. Er kjøper utenlandsk statsborger må D-nummer oppgis (D-nummer tildeles av det lokale skattekontoret der eiendommen ligger).


Punkt 6 (Særskilte avtaler) - Opplysninger som skal og kan tinglyses
Gjelder nye avtaler i forbindelse med overdragelsen. Dette kan være veirett, bruksrett, vannrett, forkjøpsrett osv. Avtalen må signeres særskilt av den som avgir rettigheten dersom dette er en annen enn selger (/hjemmelshaver). Rettigheten skal framgå entydig, oppgi gnr og bnr eller fødselsnr (11 siffer) for personlige rettigheter. (Tenk på hvem som skal kunne slette rettigheten.) Det skal tydelig gå fram hvor rettigheten er, legg ved beskrivelse eller kartskisse.


Underskriftsfeltet nederst på sidene
Ved bruk av løse ark skal utsteder (selger/hjemmelshaver) signere her i tillegg til i pkt 9 (eller pkt 11).


SIDE 2

Andre avtaler - som ikke skal tinglyses
Her kan andre avtaler føres opp.


Punkt 7 (Kjøpers/ erververs erklæring ved overdragelse av boligseksjon) Gjelder bare for boligseksjoner
Omhandler begrensinger i antall seksjoner som kan erverves av en og samme person. Se Eierseksjonsloven § 22 tredje ledd


Punkt 8 (Erklæring om sivilstand) Må fylles ut (Utsteder = selger/hjemmelshaver)
Erklæringen er ment å gi vern for gifte eller registrete partnere mot salg av felles bolig uten at den annen part er informert. Samme regel gjelder ikke ved overdragelse av fritidseiendom eller til ubebygd tomt.


Punkt 9 (Underskrifter og bekreftelser) Må fylles ut (Utsteder = selger/hjemmelshaver)
Utsteder signerer her. Om dette ikke er hjemmelshaver må skjøtets side 3 fylles ut i tillegg, eller det må vedlegges fullmakt.

Vitner
Skal ikke være i slekt med kjøper, jf. pkt 8 under Noter.


Bortfesters underskrift
Jf. pkt 1 når dette er en festet eiendom


SIDE 3

Punkt 10 og 11
Side tre fylles kun ut hvis en annen enn hjemmelshaver står oppført som selger.


NB! Sjekk med kommunen om det skal vedlegges egenerklæring om konsesjonsfrihet. Er det krav om dette, må egenerklæringen sendes inn sammen med skjøtet, se pkt 1.

   #2
 119     Sørlandet     0
Når det har kommet tilbake stemplet, er det da stemplet "Tinglyst"? Da er det i såfall i orden allerede. Dersom dette ikke er tilfelle, så må vi vite om dette er seksjon, festetomt eller eiertomt det er snakk om.