21,280    2    2  

Regler for diskusjon av el-installasjon

 1,431     Oslo     2
Formålet for diskusjoner omkring ”Elektro og belysning” er at forbrukere og privatpersoner skal kunne gi og få råd knyttet til elektro og el-installasjon.

Diskusjonene finner sted for å forberede forbrukere på møter med profesjonelle tjenestetilbydere, eller for å bli bedre oppdragsgivere og bestillere av produkter og tjenester fra elektriker. Derfor kan alle typer spørsmål stilles, også angående tema som berører arbeide med elektrisk anlegg som kun kan utføres lovlig av elektriker eller elektroinstallatør.

Du behøver ikke å si noe om hvorfor du spør.

Kort sagt kan en privatperson uten relevant utdanning og godkjenning utføre svært lite arbeid på elektriske anlegg. Vennligst les innlegget nedenfor for innblikk i hva du kan gjøre selv uten å bryte loven.

Det kan være fristende å gjøre tilsynelatende enkle installasjoner selv, men du må huske at selv små feil kan føre til store skader på personer og eiendom. Det finnes eksempler på at elektriske feil i én bolig kan gi fatale følger i andre hus tilsluttet samme transformatorkrets.

Den som utfører arbeid på elektriske anlegg uten påkrevet godkjennelse og kontroll, eller benytter ukvalifiserte personer til slikt arbeid, har straffeansvar for følgene av eventuelle feil. Det vil si at dersom huset tar fyr på grunn av feil på det elektriske anlegget, og liv går tapt som følge av dette, vil den ansvarlige bli tiltalt. Slike selvforskylte feil kan også gi bortfall eller avkortning av forsikring.

ByggeBolig oppfordrer innstendig brukere av forumet til å følge gjeldende lover og forskrifter for bygging og vedlikehold av boligen generelt, og især når det gjelder arbeid på elektrisk anlegg. Vi tilrettelegger for diskusjon om teamet slik at kunnskap kan spres om dette fagområdet, men oppfordrer på ingen måte noen til å bryte elforskriften eller andre deler av Norsk Lov ved arbeid i egen eller andres bolig.


Denne regelen er utarbeidet etter inspirasjon fra policyen til svenske ByggaHus.se, som har postet en lignende policy-beskrivelse på sitt forum.
Signatur

  (trådstarter)
   #1
 1,431     Oslo     0
Følgende tekst er hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Les gjerne den oppdaterte versjonen av teksten på DSB's nettsider.


Hva kan privatpersoner gjøre selv på det elektriske anlegget?
Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Som ikke-faglært har du likevel lov til å gjøre mindre arbeider.


Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Forsøk imidlertid ikke å opptre som hobbyelektriker. Det kan være både farlig og kostbart. De mest graverende feilene som Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) avdekker, er oftest resultat av slike ”kostnadsbesparende” løsninger.

Lovlig adgang
Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Registeret er tilgjengelig for alle på www.dsb.no.

Kjøpe, ikke installere
Selv om installasjonsmateriell, for eksempel varmekabler, kan kjøpes av hvem som helst, så er det kun registrerte virksomheter som kan installere materiellet. Utsalgsstedene er pålagt å informere kjøperen om dette, før kjøpet gjøres. Det er heller ikke adgang til å installere materiellet selv for deretter å be en godkjent installatørbedrift om å koble det til anlegget i huset. Det er brudd på forskriftene. Dessuten er det ingen seriøse virksomheter som påtar seg ansvar for et arbeid de ikke har kontroll med utførelsen av.

Hva kan du gjøre?
Ikke-faglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Med mindre arbeid menes:
a) Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording
b) Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording
c) Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere
d) Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt
e) Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg
f) Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:
g) Effekten ikke overstiger 200 VA
h) Monterings- og bruksanvisning følges nøye
i) Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll
j) Tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. g) og i).

Meldeplikt
Dersom det er mistanke om at det er feil i det elektriske anlegget, så plikter eier å kontakte en registrert virksomhet for å få avklart dette og utbedret eventuelle feil. En feil i et elektrisk anlegg innebærer ikke bare forhøyd risiko i dette anlegget, men også i alle andre anlegg som forsynes fra samme transformator. I noen tilfeller har feil i andre elektriske anlegg tilknyttet samme transformatorkrets, vært medvirkende til at ulykker har fått en fatal utgang.

Gamle anlegg
Materiellet i et elektrisk anlegg har begrenset levetid. Oppussing av en bygning bør også omfatte det elektriske anlegget. Eldre bygninger har ofte et elektrisk anlegg som er dimensjonert for en helt annen bruk og effektbehov, enn det som dagens moderne samfunn krever. Dersom anlegget begynner å bli gammelt, eller dagens bruk krever utstrakt bruk av skjøteledninger og flerveiskontakter, anbefaler vi at en registrert virksomhet, eller en eltakstkonsulent, foretar en uforpliktende gjennomgang av anlegget, for å avdekke eventuelle feil og mangler og foreslå relevante utbedringer.

CE-merking
Elektrisk utstyr skal være CE-merket. Dette er produsentens bekreftelse på at utstyret er utført og testet i henhold til relevante normer, slik at det oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Eier plikter å bruke utstyret i samsvar med produsentens anvisninger.

Også elektrisk utstyr vil ha en begrenset levetid. Det er å anbefale at utstyr som byttes ut på grunn av alder, ikke plasseres på hytta eller leveres inn til et loppemarked, uten at det er kontrollert av en elektroreparatør. Dersom du har spørsmål knyttet til ditt eget elektriske anlegg eller bruk av elektrisitet, kan du ta kontakt med det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved ditt lokale everk.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 1,431     Oslo     0
Det er tydeligvis tid for spørsmål og diskusjon om elektroarbeider. Da kan det være på sin plass å lese denne tråden som omhandler lover og regler for nettopp dette faget.

For de som trenger et sammendrag:

1. Det er ikke lov til å gjøre så mye selv. Helt forenklet kan man si at man ikke kan gjøre noe uten korrekt utdannelse/bakgrunn; de som har denne vet om det. (De som ikke vet om de har den rette bakgrunnen har den trolig ikke  Wink )

2. Diskusjoner om elektroarbeider er lov og ønskelig. Dette øker forståelsen for faget, også for de som bestiller arbeidene. At kundene har innsikt er fordelaktig for de som utøver dette yrket. I tillegg kan elektrikere muligens lære noe av hverandre gjennom disse diskusjonene.

3. Byggebolig råder alle til å følge lover og regler.

Det kan også være verdt å tenke på at ironi ikke alltid kommer frem slikt det var tenkt. Ironiske innlegg om at "man kan gjøre hva man vil innen dette faget så lenge man ikke blir tatt" skal man derfor være forsiktig med. Husk -  Byggebolig har svært mange lesere som ikke kjenner medlemmene på forumet - per dags dato ca. 100.000 i uken.

Som en ekstra påminnelse til lesere og skribenter på forumet - det finnes en snarvei til denne tråden i en informasjonsboks over alle elektrotråder.

God elektrodebatt!
Signatur