747    17    2  

Lede vekk vann fra takrenne.

 15     0
Hei!

Vi har et hus hvor takvannet ledes i nedløp på tre av fire hushjørner samt ett midt på huset. Dette går rett ned i grunnen ved grunnmur. Med så mye styrtregn som det har vært på østlandet ønsker jeg å lede bort vannet vekk fra grunnmur. Tenkte å koble på plastrør på nedløpet, grave dette ned og lede det ned mot grøft til kommunal vei.

Planen er å drenere rundt huset ved en senere anledning og ta det skikkelig da. Så da trenger jeg en god, rimelig og funksjonabel løsning nå. Hvor dypt bør jeg grave?, må jeg isolere rørene på noe vis? (varmekabel?) Noen type spesielle rør jeg bør gå for?

HSt
   #1
 23 184     Lillestrøm kommune     0
Vi la 2m oppå bakken hos nabo det fungerte ok
TSt
   #3
 6 377     0
Hvis det bare er midlertidig å kan det hjelpe bra. Senere må avløp på frostfritt. Er det overvannsledning i veien ? En får ikke lov å føre overflatevann mot offentlig vei.
  (trådstarter)
   #4
 15     0
Ok, bare midlertidig ja, overvannsledning med kum på egen tomt, usikker på hvor den kobles på offentlig overvannsledning. Tenker du på kobling til denne ved drenering?
Jeg kan ikke lede vannet ut mot offentlig vei selv om det går i en grøft? Det er ca 1,5 meter høydeforskjell fra tomtegrensa og ned til grøfta
   #5
 2 404     I huset mitt     0
Også verdt å merke seg at flere og flere kommuner nekter overvann fra private inn på kommunalt overvannsanlegg.
Privat overvann skal håndteres på egen grunn. (Aka taknedløp)

  (trådstarter)
   #6
 15     0
Så da bør jeg egentlig bare koble på et rør på ca 3 meter, grave det ned og ha utløp for vannet midt i plenen for å være sikker og ikke tulle med kommunen.
   #7
 2 629     0
I andre kommuner (f.eks. Trondheim) blir du pålagt å grave opp hagen din for å koble takrennene på kommunalt overvannssavløp. Jeg vet ikke om du en gang får lov til å ordne din egen løsning - de legger ihvertfall ikke opp til det.

Her moderiseres kloakken en bydel av gangen, og da skiller de overvann fra svart kloakk - til nå har alt gått i samme rør. En kollega av meg gravde opp "hele hagen" da han utvidet huset, og etterpå finplanerte han og sådde til plenen igjen. En måned eller to senere kom det beskjed om at han måtte grave opp på nytt for å lede overvannet til det nye, kommunale anlegget. Han var litt sur...

De har enda ikke kommet til min bydel, men når jeg graver, holder jeg kloakk og overvann adskilt helt fram til der min stikkrenne treffer den kommunale kloakken - jeg har fått opplyst at når kommunen en dag setter i gang i min gate, kan jeg påregne at tilkoblingen blir på samme sted for overvannet.

Kommunen ønsker både å redusere kloakk-volum (ved å fjerne overfannet), og å være bedre forberedt på ekstremnedbør - kloakken fra en gang på 50-tallet har har ikke kapasitet nok. De er nok adskillig tryggere på at de har kontrollen ved å tilby seg å ta hand om overvannet, istedetfor å stole på at hver eneste boligeier skal begynne å grave i egen hage for å frakoble overannet fra kloakken og finne sitt eget sted å gjøre av styrtregnet.

Så vidt jeg har forstått har det vært tradisjon for å sende takavløp i klokakken her - ihvertfall da dette boligstrøket ble etablert. Det legges ny hovedkloakk, tildels etter annen trasé, så ganske mange huseiere må grave ny stikkrenne i alle fall. Å grave én stikkrenne er nok for dem; de ville neppe likt om kommunen hadde gitt beskjed om at "Nå vil vi ikke lenger ta imot overvann som vi har gjort i mer enn seksti år; nå må dere fikse det selv!".

   #8
 1 161     0
I andre kommuner (f.eks. Trondheim) blir du pålagt å grave opp hagen din for å koble takrennene på kommunalt overvannssavløp. Jeg vet ikke om du en gang får lov til å ordne din egen løsning - de legger ihvertfall ikke opp til det.


Dette er er delvis riktig tenker jeg. De fleste kommuner ønsker at du disponerer eget tak og overvann på egen grunn. Derimot kan de etter avtale ta det i mot hvis det er fordrøyd først igjennom plen, og ut fra drensrør.
   #9
 2 629     0
Jeg søkte litt på trondheim.kommune.no (det krever mye tid og tolmodighet, men mange andre kommuners nettsider utgjør en langt mer ugjennomtrengelig jungel...), og kom til "Sanitærreglementet - Del 2". Der fant jeg:

3.1 Bruk av separatsystem/fellessystem ved nye bygg

Det skal ved alle nybygg legges private avløpsledninger etter separatsystemet. Krav om dette ble opprinnelig gitt i rundskriv nr. 17 av 27.05.1974. I tilfeller der det eksisterer både kommunalt separatsystem og kommunal AF-ledning, skal privat spillvann-og overvannsledning koples til det kommunale separatsystemet. Kravet gjelder også der kommunen kun har avløp fellesledninger. Privat spillvann-og overvannsledning koples da sammen så nære tilknytning til kommunal ledning som mulig

Med "separatsystem" menes her adskilt overvann og spillvann (alias "kloakk"); "fellessystem" er det gamle der overvannet går i samme rør. Videre:

3.3 Fornyelse av stikkledninger

Ved fornyelse av eksisterende stikkledninger, kreves separatsystem. Er kommunens ledning avløp fellesledning, kan det søkes om å etablere felles stikkledning for spillvann og overvann. Eier skal gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd omlegging til separate ledninger når kommunen endrer sine ledninger til separatsystem.

Og så til det å selv ta seg av overvann:

3.4 Lokal håndtering av overvann

Løsninger for lokal håndtering av overvann skal avklares med VA-ansvarlig, Kommunalteknikk.

Lokal håndtering av overvannet (infiltrasjon, lokale utslipp, fordrøyning) kan være gunstig av flere grunner; økonomiske, miljømessige og tekniske. Spesielt i områder med fellessystem skal lokale resipienter foretrekkes hvis mulig. I bestemte områder kan kommunen bestemme at overvann ikke skal føres til kommunal ledning. Dette er for eksempel aktuelt i områder med for liten kapasitet på kommunal ledning.

Infiltrasjon av overvann er ofte vanskelig i Trondheim på grunn av leire i grunnen. Eventuelt infiltrasjonsanlegg må vurderes av geoteknisk/hydrogeologisk sakkyndig.
Fordrøyning av overvann før tilkopling til kommunalt nett vil normalt være aktuelt. Det skal være mulighet for inspeksjon og vedlikehold før og etter fordrøyning.

Som Mestertomas antar: Det er ingen absolutte absolutter her. Men skal du gjøre noe selv må det avklares med Kommunalteknikk, infiltrasjon skal vurderes av geoteknisk/hydrologisk sakkyndig, det advares om at "infiltrasjon av overvann er ofte vanskelig i Trondheim" osv. Jeg får litt sånn "Don't try this at home"-følelse.

Med andre ord: "Standardløsningen" i Trondheim er at kommunen tar seg av det. I mer spesielle tilfeller kan du gjøre noe selv, men det må gjøres i samråd med kommunen. I praksis gjelder det nok først og fremst i tettbygd strøk - jeg kan ikke forestille meg at en bonde i Spongdal må "avklare med Kommunalteknikk" at han kan la taknedløpet sprute rett ut og infiltrere gressbakken utenfor hovedhuset Smile

HSt
   #10
 23 184     Lillestrøm kommune     0
Det er spesielle forhold i Trondheim, og sikkert mange andre steder med mye leire, men infiltrasjon fungerer ofte svært bra ref f.eks Frodes tråd om å etablere slikt.