154    3    0  

Innløsing av festetomt

Aha
 2     Oslo     0
Barndomshjemmet mitt ble "festet" i 1929 og festeavtalen bruker uttrykk som "yverdreg" og "skyldskifteforretning"  "festar" og "seljar" "skal tilhøyra _nn_ og seinare eigarar som deira lovlege eigedom" og det er ingen tidsbegrensing av avtalen. Det har vært betalt kr 25,- i alle år, men vi tenker at det kan være aktuelt å innløse eiendommen. Det har aldri vært noen regulering av avtalen.   I følge tomtefesteloven skal man betale 25 x oppjustert festeavgift når festeavtalen er tidsubegrenset - noe som vil bety under 50 000 i dette tilfellet. Men tomtefesteloven har også en bestemmelse om engangsløft for festeavtaler. Denne er begrenset til 2% av verdien på råtomta.  Er dette en bestemmelse som bortfester kan bruke dersom vi fremmer krav om innløsing av tomta?  


   #1
 20     0
Hei,

Første spm er når du kan kreve innløsning: Så fremt ikke annet er bestemt i avtalen, så er det hvert 2 år fra det er gått 30 år.

Vær også obs på at innløsningskravet må fremsettes skriftlig innen ett år før innløsningstiden. Bommer du på denne må du vente i 2 år til.

Dersom bortfester (grunneier) aksepterer det, kan dere selvsagt fritt avtale innløsning når som helst.

Forutsatt at det er riktig som du skriver at kontrakten er tidsubestemt, skal innløsningssummen være 25 x justert årlig leie.
Dersom det ikke er foretatt noen justeringer skal det kpi justeres fra inngåelse av festeavtalen.

Dersom avtalen uttrykkelig fastsetter at festeavgiften ikke skal reguleres er det dette som gjelder. da blir det 25 x 25 kroner. Men det er tvilsomt om kontrakten har en slik bestemmelse..

Bestemmelsen om engangsløft gjelder kun ved forlengelse etter § 33, og kommer således ikke til anvendelse i din sak.

Vær også obs på at det er bestemmelser i tomtefesteloven § 34 som kan stenge for innløsning (blant annet der tomten ligger til en landbrukseiendom).

Lykke til!

   #2
 23 621     Akershus     0
Vær obs på at mange servitutter på hovedbølet smitter over på festetomta, borett, gjeldspant etc.
Signatur
   #3
 20     0
Vær obs på at mange servitutter på hovedbølet smitter over på festetomta, borett, gjeldspant etc.


Riktig,

I den grad denne festetomten ikke allerede er fradelt (har eget gårds- og bruksnummer), så må den fradeles hovedbruket. Ved en slik fradeling følger samtlige heftelser som er tinglyst på hovedbruket med til den fradelte tomten.

Men det er stort sett en smal sak å få slettet slike heftelser, og dette bør reguleres i avtale om innløsning, og fester må sørge for at dette er gjort før betaling, evt. må en sørge for at en har tilstrekkelig sikkerhet for at det blir gjort. Ofte benytter en oppgjørsansvarlig for å få en ryddig prosess rundt dette.

Dersom festeforholdet ikke er tinglyst i det hele tatt, må dere forøvrig betale dokumentavgift for verdien av tomt og påstående bygningsmasse. Dersom festeforholdet er tinglyst, holder det med 2,5 % av innløsningssummen.