170    4    1  

Drammen Byggesak er uenig i Drammen Arealplan sin tolkning av kommuneplanens bestemmelser. Det skal bygges en ballbane med støy 10x over grensesatte støynivåer, rett ved mitt soverom. Er det noen som kan hjelpe meg å tolke dette?

 43     0
Hei. 

Jeg er nabo til en kommende ballbane, 7 meter fra mitt soveromsvindu, og det er ikke planlagt noen som helst støydempende tiltak eller støyskjerm for å beskytte naboene mot støy. Denne ballbanen bryter helt klart med en lang rekke veiledere og retningslinjer for etablering av nærmiljøanlegg og vil ubestridelig skape støy langt over grensesatte nivåer for støy. Støymålinger ved lignende nærmiljøanlegg på 10 meters avstand viser til at støynivået kommer til å være mer enn 10x over de grensesatte nivåene for støy, som er på maksimum 60 dB. 


TLDR: Drammen kommune har bestemmelser om at en støyretningslinje skal følges i kommuneplanen. Drammen Arealplan mener at dette er juridisk bindende, Drammen Byggesak mener at det kun er anbefalninger og det er derfor ikke juridisk bindende. Kan noen hjelpe meg å tolke hvorvidt Drammen Byggesak sin påstand stemmer? 


Utdypning: 
Som nabo i denne saken har jeg oppdaget at Drammen har en egen bestemmelse om støy i kommuneplanen, som skal gjelde for all planlegging og byggesaksbehandling i kommunen. Dette er altså ikke en anbefalning eller bare en enkel henvisning, men dette står under bestemmelser. Bestemmelsen lyder som dette: 

"6.4 Støy (pbl § 11-9 nr. 6)
Generelt: Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling i kommunen."


Du kan lese mer om bestemmelsen her: https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/kommuneplaner-og-retningslinjer/planbeskrivelsen/7.-bestemmelser-og-retningslinjer/#f

Denne bestemmelsen ber om at en retningslinje skal legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling. I denne retningslinjer står det grensenivåer for støy. I og med at dette står i kommuneplanen som en bestemmelse, tolker jeg det slik at det betyr at grensenivåene satt for støy i T-1442 er å anse som juridisk bindende støykrav, og ikke bare anbefalte grensenivåer for støy. For å finne ut av dette ringte jeg til virksomhetsleder i Drammen Arealplan, som jobber med kommuneplanen og holder på med å utforme den nye også. Virksomhetsleder bekrefter (muntlig) at min tolkning er rett. At selv om T-1442 er en retningslinje, er det å anse som juridisk bindende krav da det er en bestemmelse om at den skal legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling i kommunen. Virksomhetslederen bekrefter også at det da betyr at støynivåene henvist til i T-1442 er støykrav, og ikke bare anbefalninger. Jeg ringer til en annen som jobber i Arealplan for å dobbeltsjekke dette, og vedkommende bekreftet at selv om hun ikke visste 100% hva kommunens ståsted var på akkurat det punktet, tolket hun det helt klart som at dette definitivt kravet om å følge T-1442 i kommuneplanen vil være juridisk bindende. Men ingen av de ansatte i Arealplan er 100% sikre på kommunens ståsted offisielt, og har ikke mulighet til å undersøke dette på grunn av ferieavvikling, og ønsker derfor ikke å sende dette til meg skriftlig før eventuelt ut i august. 

Siden dette står som en bestemmelse i kommuneplanen, og jeg (muntlig) har fått bekreftet fra flere ansatte i Arealplan at dette er juridisk bindende, så sender jeg inn en henvendelse til Drammen Byggesak hvor jeg ber om at det ikke kan gis igangsettingstillatelse til å bygge ballbanen, da det bryter med kommuneloven. Jeg ringer også saksbehandleren, som sa at de hadde tenkt til å behandle og gi igangsettingstillatelsen innen 5 dager. Men først en måned etterpå, gir de faktisk igangsettingstillatelsen. Det tok altså lang tid for kommunen å vurdere min påstand om at T-1442 er juridisk bindende etter kommuneplanen. 

Og det viser seg altså at Drammen Eiendom har en helt annen tolkning av kommuneplanens bestemmelser enn Drammen Arealplan. Drammen Eiendom mener at siden ikke kommuneplanen entydig henviser til hvilken versjon av T-1442 det referes til, er det av den grunn ikke juridisk bindende. De mener også at siden T-1442 ikke ligger vedlagt kommuneplanen, er det heller ikke juridisk bindende. 

Er dette faktiske krav for at en bestemmelse i kommuneplanen må være juridisk bindende? Er det 100% nødvendig for en kommuneplan å refere til en spesifikk versjon av en retningslinje for at det skal være en juridisk bindende bestemmelse? Det ligger jo tross alt under bestemmelser i kommuneplanen, og ikke kategorien retningslinjer eller anbefalninger. 


De jeg snakket med i Drammen Arealplan var veldig tydelige på at de mente at dette var juridisk bindende og er en bestemmelse som gjelder alle byggesaker i kommunen. Kan det faktisk stemme at Drammen Byggesak har rett i at bestemmelsen er ugyldig, på grunn av en teknikalitet? 

En lang rekke andre kommuner henviser til T-1442 i kommuneplanen sin under bestemmelser om støy. Mange av disse henviser ikke spesifikt til 2016 eller 2021 versjonen for eksempel, men enkelte sier at det er den "nyeste" som gjelder. Når ikke det er spesifisert hvilken variant ville jeg antatt at det er gitt at da mener man den nyeste ved byggesakens start som er relevant for saken. 

Jeg har forsøkt å snakke med Drammen Arealplan om dette, men de mener at det ikke er deres jobb å involvere seg i "juridiske saker" som dette, eller gå ut med en uttalelse mot Drammen Byggesak. Drammen Byggesak tviholder på sin tolkning av saken. 

Jeg forstår at jeg nok bare må klage inn dette, og at dette antageligvis kommer til å havne hos Statsforvalteren. Men det vil ta lang tid, og det betyr at ballbanen og uteområdet allerede er ferdig bygget innen Statsforvalteren vil begynne å behandle saken. Ønsker derfor å kunne ha så mye kjøtt på beina i motsvaret jeg skal komme til kommunen, hvor jeg har tenkt til å insistere på at Bygesak sin tolkning av kommuneplanen ikke stemmer. Om det er det som er rett, da. 

Alle innspill og forslag tas i mot med takk. 


Her er et skjermbilde av Drammen Byggesak sin vurdering: 
Drammen Byggesak er uenig i Drammen Arealplan sin tolkning av kommuneplanens bestemmelser. Det skal bygges en ballbane med støy 10x over grensesatte støynivåer, rett ved mitt soverom. Er det noen som kan hjelpe meg å tolke dette? -  - Northerner

   #1
 4 129     0
Du bør finne bakgrunnen for statsforvalterens avgjørelse som kommunen viser til. Det kan hende den ikke er like klar som kommunen skriver...
  (trådstarter)
   #2
 43     0
Du bør finne bakgrunnen for statsforvalterens avgjørelse som kommunen viser til. Det kan hende den ikke er like klar som kommunen skriver...

I punkt 3.1.5 Kommuneplanbestemmelser i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, står dette:

Drammen Byggesak er uenig i Drammen Arealplan sin tolkning av kommuneplanens bestemmelser. Det skal bygges en ballbane med støy 10x over grensesatte støynivåer, rett ved mitt soverom. Er det noen som kan hjelpe meg å tolke dette? - e53eeeeca0794f54ba07243a000f6283.png - Northerner

Det kan virke som om det er dette Byggesak referer til med "Statsforvalteren har tidligere avklart at det må være en entydig henvisning til versjon". Men her skriver ikke Statsforvalteren at det er nødvendig å enstydig spesifisere hvilken versjon av T-1442, eller om man må være spesifikk og skrive T-1442/16 eller T-1442/21. De skriver kun at det må tas inn konkrete og entydige bestemmelser i kommuneplanen, slik at de legger tydelige føringer for reguleringsplan og byggesak. Og dette har Drammen kommune gjort i punkt 6.4 Støy i bestemmelsene i kommuneplanen, ved å konkret og entydig inntatt en bestemmelse om at T-1442 skal legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling i kommunen. Det betyr at alle deler av T-1442 skal legges til grunn for all planlegging og byggesaksbehandling, altså har kommuneplanen spesifisert hva bestemmelsen setter krav om, slik jeg tolker det?
  (trådstarter)
   #3
 43     0
Jeg ser jo nå at argumentet deres faktisk bare er vissvass. Uansett hva Byggesak måtte mene om at benevnelse av årsversjon er et krav for at en bestemmelse skal være gyldig, så spesifiserer faktisk punkt 6.4 Støy i kommuneplanens bestemmelser flere ganger at det gjelder T-1442/2012, ved å henvise til Tabell 3 i T-1442/2012. Les mer om dette her: https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-seksjonering-oppmaaling/kommuneplaner-og-retningslinjer/planbeskrivelsen/7.-bestemmelser-og-retningslinjer/#f

Synes det er litt absurd at de bruker det at ikke årsversjon nevnes som et argument for at det ikke er en gyldig bestemmelse, men så nevnes faktisk to ganger i bestemmelsen hvilken versjon av T-1442 det er snakk om?
   #4
 4 129     1
Påpek dette tørt og saklig og be om at klagen får oppsettende virkning.

Vis til de konkrete paragrafene og at du ikke kan skjønne hvordan dette ikke er spesifikke versjoner. En annen vei er å gå gjennom samtlige versjoner av t-1442 og vise til at ingen av disse tillater støyen som prosjekteres (vil tro endringene mellom versjonene ikke angår disse 60dB).

Samtidig er jeg pessimist på dine vegne. Man slipper unna med veldig mye rart i byggesaker, det er ofte at kommunen verker skjønner eller ønsker å praktisere reglene de lager. Dog kan man jo klage helt gratis til både statsforvalteren og Sivilombudsmannen.