6 930    1    0  

Naboen har tatt seg til rette - hva bør vi gjøre?

 1     0
Vi skal igang med å bygge hus på et relativt nyetablert byggefelt.
Vi kjøpte tomten nylig, men de andre tomtene er allerede bebygget.
Det viser seg at naboen på den ene siden har bygget platting og støttemurer kloss inntil (og litt over ) tomtegrensen vår. Disse har en høyde på mellom 0.5 og 1.3 meter.

Samme nabo har også bygget garasje med utvendig trapp samt ekstra vinduer som ikke er tegnet inn på den godkjente byggesøknaden.
Garsjen ligger 1 meter fra tomtegrensen, og endel høyere en planlagt høydeplassering av vårt hus.
Jeg vet også at garasjen er 0.5 meter høyere en godkjent i kommunen.

Det virker som vedkommende har " tatt seg til rette " og satset på at det ikke skulle bli lagt merke til, da tomten har ligget brakk i et par år før vi kjøpte.

Er det noe vi kan gjøre med dette ?

Råd mottas med takk !!   #1
 13     0
Jeg ville tatt en telefon til kommunen og hørt hva de sier om saken.
Be om ferdigattest på byggene til naboen.
Har dere fått varsel med plantegninger og plasseringer, eller hadde dere ikke tomten da? Uansett skal kommunen godkjenne hvis plassering av garasje nærmere enn 4 meter til nabogrensen.

Pbl § 70. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense

1. Bygningens plassering, herunder høydeplassering, og bygningens høyde skal godkjennes av kommunen. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kap. VI eller VII. For plassering av tiltak som faller inn under § 93 første ledd, gjelder reglene i kap. XVI tilsvarende.

2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.

      Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første ledd eller i nabogrense

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller 
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.


Se hva som står i byggemeldingen og om kommunene har godkjent dette.

Etter det jeg har forstått skal vesentlige endringer i bakkenivå også søkes om eller meldes fra, det gjelder hvis jeg ikke husker feil endringer som er større enn område på 3 meter.