1 503    3    0  

Fakta på fredag - nye stillasregler fra 1.1.2016

 18     Oslo     0
Her er et lite innspill for dere som setter opp stillas (spesielt for dere som driver proffesjonelt):

I 2015 fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om utførelse av arbeid. Reglene har særlig stor betydning for alle som monterer stillas. Under følger en kort introduksjon til reglene for opplæring av stillasmontører og stillasbrukere.

Stillasmontører
Tidligere var det kun krav om dokumentert opplæring for montering av stillas med høyde på 5 meter eller mer. Dette er nå skjerpet ved at det er innført krav til dokumentert opplæring for stillasmontering fra 2 meter plattformhøyde.  I tillegg deles kravene til opplæring i tre klasser. Kravene til de to laveste klassene er betydelig mindre omfattende enn til den høyeste klassen. Inndelingen er som følger:

  • Stillashøyde 2-5 m: For å montere stillas fra 2 -5m er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 7,5 timer teori + 7,5 timer praktisk øvelse. (§ 17-2)

  • Stillashøyde 5-9 m: For å montere stillas fra 5-9m er det et krav om at man har dokumentert opplæring bestående av minst 15 timer teori + 15 timer praktisk øvelse. (§ 17-3)

  • Alle stillashøyder (Stillasmontør): For å montere alle stillas, også de over 9 m, er det krav om at man har dokumentert opplæring med 36 timer teori + 72 timer praktisk opplæring + 6 måneder praksis. De som monterer stillas som ikke følger standardoppstilling i leverandørens monteringsveiledning må også ha slik dokumentert opplæring, uansett stillashøyde. (§ 17-4)


 
Det stilles strenge krav til opplæringens innhold i alle de tre gruppene. Opplæringen skal ta spesielt hensyn til de farene arbeid med stillasmontasje kan medføre. Man skal blant annet gjennomgå planer for montering, demontering og endring av stillaset, sikkerhet ved stillaset i alle faser, tiltak for reduksjon av fallrisiko, vurdering av stillasmaterialet, værforholdenes påvirkning på stillasets sikkerhet, belastninger og kontroll av stillas, samt andre risikomomenter som montering, demontering og endring av stillas kan medføre.

Man må altså ha dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til reglene, for å kunne montere stillas over 2 m.
 
Stillasbrukere
De nye reglene stiller også krav til de som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden. § 17-5 bestemmer at brukere må ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, med blant annet gjennomgang av veiledning for montering, bruk og demontering.

(for private gjelder ikke disse reglene).
Signatur

   #1
 3 412     Akershus     0
Takk for dette utdraget fra de nye reglene!

Selv om disse reglene ikke gjelder private, kan det likevel være greit å ta en kikk; det kan være noen nyttige hint om sikkerhet der:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-26-806?q=forskrift+om+utf%C3%B8relse+av+arbeid
Signatur
   #2
 130     0
Tolker jeg det rett angående stilasbrukere (§ 17-5) at de må opplæring på den spesifikke typen stilas de skal arbeide i?

Altså ett kurs for dette nødvendigvis ikke er dekkende? Og hvilke regler gjelder for dokumentering av dette?
  (trådstarter)
   #3
 18     Oslo     0
Ja, stillasbrukere skal gis opplæring i den type stillas de skal arbeide i. Dermed må et brukerkurs dekke den typen stillas man bruker, for at det skal oppfylle kravene til opplæring.

Det er ikke krav om spesifikk dokumentasjon, men som alltid bør opplæring dokumenteres for bruk i eget internkontrollsystem og for å kunne bevise opplæringen, skulle man få besøk av arbeidstilsynet.
Signatur