200    9    14  

Avstand til nabotomt, avstand til vei?

 202     Ålesund     2
Vi vurderer å få tegnet opp tilbygg og ny garasje på slutten av året, og sitter nå og leker oss litt selv med alternative løsninger som kunne vært et godt startpunkt for en arkitekt, iallfall hvis hovedfunksjonen er å formidle behovene våre mer enn en ferdig løsning.

Vi er litt usikker på hva som er tillatt eller ei. Vi bor i et villastrøk med primært eneboliger, med en vei nord for tomten vår (50% på vår tomt) som går vest-øst, og en nabo vest for oss som har en gammel garasje som går på tomtegrensa. Planen til naboen er å fjerne denne garasjen og bygge ny om noen år.

Kan vi, med tillatelse fra naboen, bygge garasje og tilbygg 1 meter fra tomtegrensa? Eller er det generelt sett vanskelig å få slikt igjennom? Er det mulig å få det igjennom uten tillatelse fra naboen? Tilbygget vil ikke ha noen vinduer mot huset deres, ei heller ta noe av utsikten foruten at de ser ned på vår terrasse og hage i dag.

Vi har også blitt fortalt at vi kan bygge garasje som har utkjørsel som ligger parallelt med veien opp til 2 meter opp til veien. Stemmer dette? Fant reguleringsplanene til nabolaget, men kan ikke se at dette er nevnt noe sted så antar dette er kommunale eller nasjonale retningslinjer? Reguleringsplanene er her: https://plandialog.nois.no/downloads/438.pdf

   #1
 2,770     3
2 meter er i alle fall ikke noen nasjonal regel, det som står i veglova om byggegrense til kommunal vei er 15 meter, der ikke annet er bestemt i reguleringsplan (evt. kommunal arealplan).

Plandokumentet du linker til henviser til "de regulerte byggegrenser" i paragraf 2B, uten at disse fremkommer andre steder i dokumentet. Regner med det finnes et tilhørende kart?HSt
   #2
 36,355     Lillestrøm kommune     2
Det er i reguleringsplan jeg har funnet unntak for avstandskrav ved garasje langs vei (port på tvers av vei)

Står det ikke noe i kommuneplan må en høre med kommunen hva de pleier å dispensere

Lillestrøm (tidligere Skedsmo) har brukt strøkstilpasset plassering ved en del avslag på garasjer (de har også trumfet søknadsfritak for garasjer med dette). Vet ikke om de har fortsatt denne metoden.
   #3
 3,575     1
Her i vårt område fikk en garasjebygger lov til å bygge helt inntil inner-kanten av fortauet, på betingelse av at han bygde garasje med full kjeller.

Det er ikke bare "sosiale" grunner til å ønske bygninger et stykke inn på tomta: Hvis kommunen eller andre må grave i fortauet - og det et ikke så sjelden, med allslags kabler og rør - vil de være sikret at bygninger ikke faller ned i gropa. Eller mer realistisk: Får stygge settings-skader. Får de en solid murvegg som stikker to og en halv meter under overflaten kan de grave mye mer fritt.

Det ser ut som at garasjebyggeren valgte å innrede en full hybel under sin nye garasje. Selv om den både har direkte utgangsdør med trapp opp langs ytterveggen og brønner foran vinduene er jeg forbauset over at det er i samsvar med alle krav. Hvis det er det, da!

Gammel historie fra Trondheim - jeg vet ikke nøyaktig årstall, men det kan senest ha vært på starten av 1950-tallet:

På en privat tomt måtte kommunen grave opp et rør som lå ganske nær huset. Røret lå så dypt, og grøfta ble ble så stor, at huset begynte å tippe. Redningsaksjonen ble kostbar, og det ble rettssak om hvem som skulle ta kostnadene. Kommunen tapte saken, og måtte ta samtlige omkostninger. Et vesentlig argument var at kommunen visste hvor dypt røret lå, og at det derfor var stor risiko, og burde i utgangspunktet ha satt i verk tiltak for å verne huset.

Hva førte det til for ettertiden? At kommunen i flere tiår unnlot å registrere hvor dypt rørene ble lagt, slik at hvis de kom i en tilsvarende situasjon senere, kunne det ikke brukes som argument mot dem at de kjente til risikoen!

(Jeg fikk høre denne historien da jeg selv hadde en sak med en kommunal kloakk gjennom min egen hage, og ble spurt om jeg visste hvor dypt den lå. Jeg stusset: Er det ikke dere som kan fortelle meg det, ikke omvendt? Da fikk jeg vite at 'mitt' rør ble lagt ned i den perioden da man ikke registrerte dybden, for å beskytte kommunen mot ansvar.)
HSt
   #4
 36,355     Lillestrøm kommune     1
Hos oss tror jeg det er 1.5m veigrøft for at de skal ha plass til snø så ikke prøv å stress denne avstanden mer enn nødvendig
   #5
 3,575     1
Hos oss brøytes ikke fortauene - de er regulert til 'snøopplag'.

Hvordan er det hos dere - må det være halvannen meter fra fortauskant mot hagen til gjerde eller hekk, også? De fleste steder her omkring står gjerde/hekk helt inntil fortauet.
HSt
   #6
 36,355     Lillestrøm kommune     1
Er det ikke dere som har ansvar for å brøyte dem ? Var slik når vi bodde i Trondheim men vi eide heldigvis ikke noe fortau
TSt
   #7
 14,282     1
De som la mur helt inntil veien fikk pålegg om å flytte dette inn i nabolaget der jeg bor. Gjerde må innenfor brøytekant. De som har tøyd grensen litt opplever at gjerde brekkes ned av brøyting. Tror ikke en kan belage seg på at en skal følge standard om at fortau er til snø selv om det i dag ikke blir måkt.

   #8
 3,575     1
Jeg har det fra en byplanlegger som jobber i på byplankontoret i kommunen, at reguleringsplanen for et område kan eksplisitt definere fortauer som "snøpopplag", og at huseierne i dette tilfellet ikke har brøyteplikt.

Jeg tok uttalelsen for god fisk og sjekket ikke mot alternative kilder, og kan ha blitt lurt.

Hvis det faktisk er slik at huseiers brøyteplikt på fortau er universell og ufravikelig, da er det mange i strøket her som risikerer bøter! Jeg har aldri hørt om noe slikt.

Det de regelmessig er ute etter, er vegetasjon som henger ut over fortau. Jeg har selv blitt pålagt å kappe greiner som stakk ut over fortauet i en høyde på drøyt tre meter - selv er jeg oppunder to meter, og var et godt stykke fra å kunne nå dem med oppstrukket arm. Så greinene var ikke i veien for noen, og hindret på ingen måte sikten, men bort skulle de. Hageeiere inntil veikryss har blitt pålagt å beskjære hekker ut mot krysset ganske dramatisk.

Så det er ikke slik at vi blir oversett av kommunen og kan gjøre som vi vil. Men snøen får bli liggende uten lignende påtale.
HSt
   #9
 36,355     Lillestrøm kommune     1
Trondheim kommune var her helt spesiell jeg hadde aldri hørt om det før eller siden.