8 206    17    0  

Byggesøknad godkjent - hva skjer nå?

 137     0
I dag fikk vi søknaden behandlet ferdig. Jeg er helt blank på ting rundt byggesøknad. Hva skjer framover nå? Må vi søke om igangsettelse? Hva er prossesen videre? Håper noe kan hjelpe meg Smile Dette er søknad om enkle tiltak. (som forsåvidt tok 8 uker istedet for 3)
Signatur

   #1
 342     0
du sender vel bare inn en søknad med alle papirer. Så mener jeg å ha hørt at hvis du ikke hører noe innen tre uker så kan du begynne å bygge..

Men åssen er dette for meg som skal søke disp til å bygge 30 % istede for 25% gjelder samme regel da eller ?

Burde kanskje lage egen topic om det men prøve å unngå for mye styr for admin
   #2
 529     Gjøvik     0
Ved enkle tiltak er det bare å sette i gang når tillatelsen har kommet  ;D

Sense: Hvis man må søke om disp, kan man ikke søke om enkle tiltak.. man må gjennom hele mølla..
Signatur
   #3
 15     0
Skulle tro det bare er å peise på :)

Hvis du har sendt inn alle søknadene på en gang, f.eks. via Byggsøk, så blir alt sendt inn og godkjent samlet.

Vi har nå fått positivt svar og er klare til å sette igang Smile
   #4
 345     0
For min del: Først kom vedtaket i brevs form, der det står at søknaden er godkjent. Vedlagt var en faktura med alle gebyrer. Det står i brevet at byggeløyve blir gitt når alt er betalt. Betalte med en gang selvsagt, og etter noen dager kom nytt brev med byggeløyve. Da er det bare å sette i gang Smile
   #5
 997     0
Hvor lang tid er det kommunen har på å svare på byggesøknaden. Har nettopp fåt sendt den inn, men begynner å få hastverk.... Vil begynne nå Smile
Signatur
   #6
 86     0

Bare å mase det, eneste som hjelper.

Venter du for lenge ring hver dag, funker ikke det ring hver time. Smile Men man bør vel vente noe uker, er vel 3 ukers behandlingstid eller noe slikt som er vanlig?
Signatur
   #7
 837     0
SAK (Forskrift om saksbehandling) setter krav til kommunens saksbehandlingstid;

§ 23. Tidsfrister - oversikt og rettsvirkninger

1. Følgende tidsfrister gjelder for kommunens saksbehandling:
a) Forhåndskonferanse skal avholdes av kommunen innen to uker etter at anmodning er
mottatt, jf. denne forskrift § 24 annet ledd.
b) Meldinger etter pbl § 81 og § 86a skal behandles av kommunen innen tre uker. Ved
fristoverskridelse kan tiltaket igangsettes. For driftsbygninger i landbruket kan kommunen, når særlige grunner foreligger, forlenge fristen med tre uker, jf. pbl § 81 fjerde ledd siste punktum.
c) Meldinger etter pbl § 85 og § 86b skal behandles av kommunen innen tre uker. Tiltak etterpbl § 85 som skal stå i mer enn fire måneder kan ikke igangsettes uten at kommunen har gitt samtykke.
d) Søknader etter pbl § 93 skal behandles av kommunen innen tolv uker. Hvor søknaden er oppdelt gjelder denne fristen kun for rammetillatelsen. Denne fristen gjelder også for
søknad om endring av rammetillatelse. Der tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter etter pbl § 95 nr. 3, kan kommunen forlenge fristen. Ny frist skal meddeles tiltakshaver og ansvarlig søker så snart det er klart at fristen vil bli overskredet.
Ved overskridelse av fristen etter bokstav d første ledd skal kommunen tilbakebetale
tiltakshaver 25% av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynt uke fristen overskrides.
Bestemmelsen gjelder ikke der det er avtalt særskilte frister eller kommunen har forlenget
fristen etter annet ledd. I disse tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det
tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides.
e) Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen tre uker.
f) Søknadspliktige tiltak som tilfredsstiller kravene for å bli behandlet som enkle tiltak etter pbl § 95b skal behandles av kommunen innen tre uker. Ved fristoverskridelse regnes
tillatelse for gitt.
g) Andre myndigheter skal avgi uttalelse eller ekspedere vedtak innen fire uker, jf. pbl § 95 nr. 3. Der annen myndighet skal avgi uttalelse kan kommunen gi igangsettingstillatelse dersom det ikke foreligger slik uttalelse innen fristens utløp. Der det skal gis tillatelse eller samtykke kan bygningsmyndighetene ikke gi igangsettingstillatelse uten at slik avgjørelse foreligger. Frister som følger av annet regelverk går foran frister etter denne bestemmelsen.
h) Anmodning om midlertidig brukstillatelse skal behandles av kommunen innen én uke. Ved fristoverskridelse regnes brukstillatelse for gitt under forutsetning av at tiltaket er i samsvar med tillatelser eller bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
i) Krav om ferdigattest skal behandles av kommunen innen to uker.
j) Klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen, jf.
forvaltningsloven § 33, innen seks uker.
k) Klagesaker der det er gitt utsatt iverksetting, jf. forvaltningsloven § 42, skal behandles av klageinstansen innen seks uker. Dette gjelder uansett om det er kommunen eller
klageinstansen som har fattet vedtak om utsatt iverksetting

   #8
 997     0
hvilke bokstav gjelder for nybygg? (ikke ramme søknad men en ferdig søknad med alle ansvarshavende)
Signatur
   #9
 22 342     Akershus     0
Enhver kommune med respekt for seg selv klarer å smøre sammen noen brev hvor de forklarer at saken drøyer ut, men de har gitt et svar så de har ikke brutt forskriften.
   #10
 837     0
Kort fortalt;
Enkle tiltak = Bygg innenfor reguleringsplan uten noen naboklager og ingen dispensasjoner (PBL paragraf  95): 3 uker.
Andre Bygg (paragraf 93): 12 uker