38 028    82    57  

Naboen skall grave vannledning i hagen vår - fikk vite idag - de kommer på mandag----HASTER!!!

 1 671     Trondheim     12
Hei.
Fikk vite i dag at 2 naboer ( 2 hus bort) har fått pålegg av kommunen for å skifte vannledningen sin grunnet lekkasje. Koblingspunktet ligger egentlig på nedsiden av disse to husene, men problemet er at det er en trikkelinje der, og det blir meget dyrt at grave under trikkelinjen.
Da har de funnet ut at de skall grave over nærmeste naboeiendommen (som eies av mor til en av disse 2 naboer) og frem til vår tomt og videre langs grense mellom meg og en annen eiendom (der de egentlig hadde tenkt å grave over men fikk nei et par uker siden grunnet steinlegging og boder etc) .
Nå kom de i dag og "informerte" om at det kommer et 5tonns gravemaskin mandag kl 0700.
Er i og for seg bare en smal grøft som skall fylles igjen, men en 5 tonner lager jo spor og. og på grunn av skråning, trær og slikt så kjører de på min plen da.
Langs grensen der de skall grave så er det i tillegg 5-6 bjørker i grenselinjen som jeg tenker kan dø på relativt kort sikt da de graver nesten helt inntil trærne.
Spørsmål:
1) er det ikke krav til nabovarsel/søknad når private skall grave over annen manns eiendom?
2) formalia; skall dette tinglyses, lages servitutter etc
3) hva har jeg krav på?
4) Medfører dette automatisk rett til f.eks vedlikehold hvis det blir nye lekkasjer etc. slik at jeg risikerer flere turer gjennom hagen?
5) kompensasjon?

Jeg har altså EKSTREMT lite tid på meg for å avklare dette
Takknemlig for alle svar

MVH
Sakke

   #2
 919     Norge     2
Kan ikke jussen men jeg har vannledning til naboen i hagen, og denne har vi hatt trøbbel med flere ganger mht lekkasje og medfølgende graving for å tette den.
Senest for en mnd siden grov jeg over ledningen da den ikke lå der tegningen viste..

Jeg ville nok stoppet dette om de ikke kan vise til at de har rett til det..
Om det likevel blir lagt, ville jeg krevet dobbelt rør, slik at trykkrøret ligger inni et større rør. Da er det beskyttet bedre.
  (trådstarter)
   #3
 1 671     Trondheim     1
Nedreste bilde viser nabohagen der ledningen skall komme opp, de skal grave bortenfor de trestubbene og småbuskene ved fotbollen så skall de opp mellom thuja? og bjørken og jeg tenker meg gravemaskinen kommer å kjøre på hitsiden av bjørka. og så kommer traseen å gå til høyre for bjørkerekka mellom bjørkene og tramppoline og siden inn mot venstre ved den andre trampolinen.

Sakke
  (trådstarter)
   #5
 1 671     Trondheim     1
Her vil jeg tro at det er nok "Lov um særlege råderettar over framand eigedom [servituttlova]" som gjelder. Les og sett deg inn i denne.

jeg må være litt dum men jeg klarer ikke å skifte "dialekt" på lovdataen.
Takk, men ikke på nynorsk Shocked). det gjør lovteksten enda vanskeligare. skall lese den. men her er det jo ikke snakk om å grave til gammel tilkoblingspunkt, uten lage en ny trase. Det er helt mulig å gå ned til original tilkobling, det blir bare dyrt. Så ser ikke helt at de kan kreve dette bare for å spare penger.

MVH
Sakke
   #6
 970     1
Her vil jeg tro at det er nok "Lov um særlege råderettar over framand eigedom [servituttlova]" som gjelder.Denne lova føreset at kloakk-eigaren alt har ein råderett (servitutt) over dei eigedomane han vil grave over - og det stemmer ikkje her.

I andre tilfelle vert "Lov om rettshøve mellom grannar (Grannelova)" meir aktuell, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15
Sjå til dømes §14

For ordens skuld: Eg er ikkje jurist....
Men det kan sjå ut til at du kan seie nei så lenge dei vert ikkje samde med deg om ein avtale eller at dei får medhald i eit rettsleg skjøn.

Du får lage eit passeleg avtaleutkast. Viljen til å gå med på ting er kanskje stor når det står ein entrepenør klar med taksameteret i gang.


   #7
 22 648     Akershus     1
.... og før de begynner å grave! Etterpå "er det for sent".

Det er aktverdig å være hjelpsom, men en må vurdere konsekvenser, nå og om 50 år. Noe hos deg som skal endres? Støttemur oppå rørene om 20 år...?
Signatur

   #8
 1 213     Norge     2
Her er masse for og imot....:

-naboforholdet nå og etterpå
-rettigheter (kan ikkje kreve å grave over din eigendom)
-plassering av vannledningen. Kan du bruke eigedommen din som du ønsker det etter plassering av vannledning?
-dekke evnt. Kosnad med døde planter/tred.
-opprydding/tilbakeføring av plen osv.
-når skal arbeidet ferdigstillast?
-evnt. Plager med ødelagt drens/grøfter ved graving ???

Sørg for å lage skriftlig avtale. Skal det være skikkelig for naboen din bør det tinglysast at hass eigedom har rett til å føre vatn over din eigedom.
Signatur
   #9
 1 650     2
Vanlig saksgang for en slik sak skal være slik:

Dersom det skal legges en ny trase for vannledning over andres eiendommer, må det først avtales med disse sine grunneiere i et skjema "erklæring om rettighet i fast eiendom", med vedlagt kart. Statens kartverk (tinglysningen) har dette skjemaet. Dette forutsetter at det er greit for disse grunneierne, de har all rett til å nekte. Husk at en slik tillatelse vil fortsette å gjelde og dermed gi rettighet til vedlikehold og fremtidig graving. Man bør derfor ikke gi slik tillatelse uten å være helt sikker.

I tillegg vil kommunen ha en ny søknad om tilkobling av vann, hvor det vises den endrede traseen, hvor dette skjemaet er med. Her skal det være med nabovarsel, som har to ukers frist ute hos berørte, til å komme med merknader. Er det merknader vil ikke kommunen gi tillatelse til påkobling av den nye vannledningen, før disse er avklart.
Pålegg fra kommunen om skifte av vannledning er ikke tilstrekkelig som grunn for å velge en ny trase.

Det er ikke lov å grave over andres eiendommer uten å ha dette ordnet. Hvis ikke det over er i orden, må de ta kostnaden det blir ved å rehabilitere den gamle vannledningen på eksisterende sted.
  (trådstarter)
   #10
 1 671     Trondheim     1
Var å leverte en skriftlig melding, underskrevet av meg og den andre berørte naboen, der jeg bestemt takket nei til et (1) stykk 5 tonns gravemaskin i hagen min mandag kl 0700 før det formelle var i orden og det var en skriftlig avtale som avklarer ansvar for mulige fremtidige kostnader.
Den ene ble sint og knøvlet brevet og kastet den etter oss , den andre var totalt uførstående til at jeg nektet og lagde så stort nummer av det, for det var jo bare en liten ledning inntil grensa og at etter to dager skulle man jo ikke engang se at det var gravd en liten grøft(virker som han trur at gravemaskinen svever)

Prøver jo selvfølgelig ikke å være vanskelig, men hadde jeg hatt normal tid på meg, og at jeg kunne hatt innspill til trasevalg og ev. andre tiltak i sammenheng med graving så kunne dette sett annerledes ut. Å komme kl 16-17 på lørdag ettermiddag og varsle at her blir det gravd er til de grader usaklig.

Sakke