#651
 3,210     Vestlandet     0
Overføringsnett er neppe med i LCOE, men kostnadene per kwh er lave i de høyeste nettnivåene, pga stordriftsfordeler og høy utnyttelse.