2 501    86    0  

Urettmessig p-bot

 10 486     Akershus     0
En liten historie om en urettmessig ilagt parkeringsbot, og hvordan det endte.

I romjula fikk kona et brev i posten med beskjed om at hun hadde parkert feil, men samtidig et generøst tilbud om at hun kunne få syndsforlatelse ved å vende bilen mot Mekka, gjøre 3 ave Maria, og betale 810,- inn på kontoen til A1 Security.

En liten lapp full av skrivefeil forklarte at bilen hadde vært feilparkert, og at føreren stakk.

Dette var i beste fall ikke helt riktig. Jeg begynte å google A1 Security, og skjønte at dette kunne bli mye styr. Heldigvis viste det seg at etter artiklene fra 2009/2010 der de syter om hvor dårlig gjort det er å stemple dem som useriøse fordi de ikke er medlem av parkeringsklagenemnda, så har de meldt seg inn i .... parkeringsklagenemnda.

Jeg begynte med å lese gjennom standardvilkår for privat parkeringsregulering og fant en del interessante punkter. Disse tok jeg opp med Incognito her på forumet, som jeg anser å være i stand til å krangle profesjonelt. Jeg fikk noen tips, og vi ble enige om å ikke "blåse alle kortene" på en gang. Hjelpen setter jeg veldig stor pris på.

Jeg begynte med å be om dokumentasjon. Det hadde de dessverre, men måten bildene var tatt på bidro ikke bare positivt for A1 Security.

I mellomtiden hadde den "profesjonelle kranglefanten" tatt en anonym telefon til selskapet, og neste trekk ble å be om å få utlevert logg, samt en redegjørelse for "stakk fra stedet". Bilen ble nemlig bare flyttet ca. 35 meter.

Nå var imidlertid tolmodigheten slutt hos A1 Security, så de ga bare beskjed om at bilen hadde stukket fra stedet, og at de ikke kom til å behandle saken internt mer. Hadde vi noen innsigelser, måtte vi ta dem med parkeringsklagenemnda.

Vel, siden de ba om at det skulle gjøres vanskelig, så får en jo bare gjøre det. Jeg skrev, fikk "godkjent", og sendte inn følgende klage like før midnatt torsdag den 24. januar :

Min bil er blitt ilagt kontrollavgift av A1 Security for parkering utenfor X vei 27 klokken 11.03 den 21.12.2012. Jeg anser denne kontrollavgiften som feilaktig ilagt, og vil med dette redegjøre hvorfor.
Ved innkjøring til området står det at parkering kun skal skje på oppmerkede plasser. Som det fremgår av bildene, var det snø på bakken, og derfor ikke godt å vurdere hvor det var oppmerkede plasser eller ikke. Bilen ble hensatt utenfor X, da det ikke er noen skilt eller annet som antyder at man ikke kan parkere der. I det jeg gikk inn i butikken, så jeg at parkeringsvakten fra A1 Security svingte inn på området. Da jeg kom inn i butikken, fikk jeg umiddelbart beskjed fra betjeningen om at bilen ikke kunne stå der den sto, og jeg gikk ut igjen for å flytte den. Da jeg satte meg inn i bilen igjen, hadde parkeringsvakten fra A1 Security stoppet sin bil foran min, men han/hun kom ikke ut av bilen. En lastebil rygget forbi, og så snart det var klart, ble min bil flyttet til en annen plass på det samme området. Total tid min bil sto parkert anslås, etter rekonstruksjon til ca. 90 sekunder, altså 1 min 30 sekunder. På bilde 1 kan det sees en hvit varebil med en mann stående foran. Min bil ble plassert ved siden av denne bilen. Min bil ble altså flyttet totalt ca. 35 meter.
I «STANDARDVILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE (Langversjon)», hentet fra www.parkeringsklagenemnda.no (heretter referert til som «Standardavtalen»), som dikterer reglene parkering og utstedelse av kontrollavgift skal skje etter, står det en del punkter, som jeg mener A1 Security har brutt. Jeg vil derfor påberope meg at kontrollavgiften er feilaktig ilagt.

1.
Punkt 4.4 i avtalen:
«4.4 Fører av motorvogn skal være gitt en rimelig frist for å sette seg inn i
parkeringsvilkårene og foreta nødvendig betaling/registrering før kontrollavgift kan
ilegges. Kontrollavgift kan uansett ikke ilegges før tidligst tre minutter etter at kontroll
på parkeringsområdet er påbegynt.»


Her står det altså at fører skal gis en rimelig frist til å sette seg inn i regelverket, og at en kontrollavgift ikke kan ilegges før 3 minutter etter at kontrollen på området er startet. Jeg har bedt A1 Security om å få se parkeringsvaktens logg for kontrollen på området, men dette ble avvist derfra uten noen begrunnelse. Det er uansett åpenbart at bilen ikke sto parkert 3 minutter, og derved heller ikke 3 minutter etter at kontrollen på området ble påbegynt. På bildene A1 Security har tatt, kan man tydelig se at kontrollørens bil er i fart, og at bildene tas fra førerposisjon. Dette betyr altså at kontrolløren ikke hadde rukket å stoppe sin bil før bildene ble tatt.
Kontrollavgiften bes frafalt, da punkt 4.4 i avtalen ikke er overholdt fra A1 Security sin side, mens jeg flyttet min bil umiddelbart da jeg ble klar over forholdet og ihht tidsfristen angitt i punkt 4.4.
2.
Punkt 6.1 i avtalen:
«6.1 Kontrollavgift-blanketten skal om mulig festes på motorvognen.»
Dette punktet er ført opp i avtalen for at fører av bilen så snart som mulig skal kunne gjøres oppmerksom på forholdet, og sikre egne bevis. Dersom dette var gjort, ville jeg kunne fotografert bakken for å bevise at oppmerkingen var usynlig / svært lite synlig, jeg ville kunnet kontakte kontrolløren for å få avklart saken, og jeg ville kunnet dokumentere nøyaktig tiden bilen sto feil, for på den måten å vise at fristen på 3 minutter ikke var overskredet.
Min kontrollavgift ble ikke lagt på bilen, den ble sendt i posten, og ankom en uke etterpå. I min e-post til A1 Security skriver jeg den 04.01.2013 19:22 :
«Jeg ber om en redegjørelse for hvorfor kontrollavgiften er ettersendt i stedet for å festes på bilen. Jeg ber også om å få tilsendt kopi av logg.»
A1 Security sin respons på dette er sendt meg pr. e-post fra Karin Larsen den 10.01.2013 16.27, og lyder
«Kontrollavgiften skal , om mulig, festes på frontruta på bilen , men i dette fall kjørte fører i vei, derfor kunne ikke parkeringsvakta ilegge på plass.» .
Jeg vil minne om at jeg på ingen måte «kjørte i vei», men flyttet bilen ca. 35 meter, da mitt oppdrag på stedet fortsatt ikke var fullført. Jeg fikk ingen signaler om at jeg ville bli ilagt en kontrollavgift, selv om kontrolløren hadde all mulig anledning til dette. Den korte avstanden bilen ble flyttet utgjorde intet hinder for at A1 Security sin representant kunne feste kontrollavgiften på min bil, og derved gjøre meg oppmerksom på forholdet, slik at jeg kunne sikret egne bevis.
Kontrollavgiften bes frafalt, da punkt 6.1 i avtalen ikke er oppfylt fra A1 Security sin side.

Det er flere forhold som får meg til å stusse over A1 sin forretningsdrift, og som gjør at deres seriøsitet betviles. Basert på punktene under ser de ut til å bedrive sin kontrollvirksomhet uten å ta hensyn til verken standardavtalen eller myndighetenes lovgivning:

1.
Da jeg fikk kontrollavgiften, sto det:
«Mener De at kontrollavgiften er ilagt på feilaktig grunnlag kan De reklamere skriftlig innen 2 uker fra ilagt dato. I klagen må det fremlegges evt. bevis eller annen dokumentasjon som har betydning for saksbehandlingen. Alle henvendelser må inneholde kontrollavgiftsnummer og kjennemerke, samt navn og adresse på fører»
Dette strider mot standardvilkårenes punkt 9.3, som sier:
«9.3 Fristen for å klage på ilagt kontrollavgift eller fjerning av motorvogn skal ikke være kortere enn tre uker etter at føreren fikk eller burde fått kunnskap om kontrollavgiften»
Det er en vesentlig forskjell på «2 uker etter ilagt dato», og «tre uker etter at føreren fikk eller burde fått kunnskap om kontrollavgiften», særlig når punkt 6.1 er brutt, og kontrollavgiften først ankommer i posten én uke etter forholdet.
Ved å operere med en egen klagefrist som strider mot standardvilkårenes punkt 9.3, har A1 Security også forbrutt seg mot punkt 9.1 i samme avtale:
«9.1 Selskapet er ansvarlig for å ha rutiner som sikrer at klagebehandlingen utføres på en forsvarlig måte og i tråd med dette kapittel.»

2.
A1 Security utleverer ikke kontrollørens logg, slik jeg ber om. Denne ville kunnet vise tidspunktet vedkommende ankom stedet, og tidspunktet kontrollavgiften ble ilagt. Etter ansatte på stedets forklaring er jeg dog redd for at kontrolløren kjører fra og til plassen med svært lite tid mellom, og ikke nødvendigvis logger oppstart hver gang han/hun ankommer stedet.
3.
Plassen er svært dårlig merket. Parkering på det aktuelle stedet er ikke til sjenanse for noen, men det er ikke merket med noe som helst som tilsier at det ikke kan parkeres der, utover den generelle teksten ved innkjøringen til området som sier at parkering kun skal skje på oppmerkede plasser. I følge ansatte på stedet er A1 Security sine kontrollører der «hele tiden», og det tar gjerne bare få minutter fra de forlater stedet til de er tilbake. Det synes åpenbart at kontrollvirksomheten på dette stedet ikke utføres for å hindre feilparkering, men for å kunne skrive ut kontrollavgifter. Den aktuelle plassen oppleves som en «parkeringsfelle». Hadde det vært et ønske om å unngå parkering på dette stedet, ville et lite skilt på veggen vært tilstrekkelig.
4.
Kontrolløren fra A1 Security tar bilder samtidig som han fører eget kjøretøy. Å ta bilder med et kamera samtidig som man kjører bil på snølagt underlag strider tydelig mot vegtrafikklovens § 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.».


Hos PKN får man bare én sjanse, så da var det bare å kline til med alt jeg kunne.

Tidlig i dag, mandag den 28. fikk vi beskjed om at selskapet trekker saken.


Jeg går ikke av veien for en god krangel. Jeg pleier spøke litt med at "en god krangel forlenger livet". Da mener jeg ikke at jeg krangler på alt, men når noen så til de grader ber om krangel, så skal jeg i det minste følge opp. Sånn sett var det nesten litt skuffende at de ga seg så fort, men selvsagt er det jo hyggelig at kravet om de 810,- blir frafalt.

Samtidig er det irriterende at de bare skriver bøter i hytt og gevær, og det verste de risikerer er å måtte trekke kravet. Det er jo åpenbart at det er en parkeringsfelle på stedet, og det dras nok inn mye penger der. Om ikke annet, så havner de i PKN sin statistikk selv om kravet er frafalt. Hadde de ikke gitt seg, skulle jeg gladelig stilt i forliksrådet, men da ville de også fått krav om dekning av utgifter.

Jeg spurte PKN hvilke konsekvenser dette får for A1 Security, men dessverre gjør ikke PKN noe annet enn å ta stilling til klager. De er, som de selv sier, ikke noe kontrollorgan.

Jeg oppfordrer ingen til å parkere feil, men har du først fått en bot, så sjekk i hvert fall hvilke rettigheter du har.
Signatur

   #3
 4 148     Oslo Vest     0
Jeg kan ikke bevise det jeg nå hevder, men jeg tror det ligger i et parkeringsselskaps natur å skrive ut bøter som de vet er på kanten.

Et fåtall, inklusive meg selv, kjenner 100 % til regelverket rundt det med avgiftsparkering og det er mye som er skrevet med liten skrift.

Jeg innbiller meg også at et fåtall orker å ta en fight med parkeringsselskapet, slik at det spekuleres i å skrive tvilsomme bøter.

Jeg anser ikke parkeringsbransjen som den mest useriøse, og det er veldig positivt med nemdbehandling, men det er JÆVLIG irriterende å få en bot man mener er ilagt uberettiget.

Jeg gleder med derfor på frodes vegne og har lite problem med å se irritasjonen til frodes.

Jussen i denne saken er nettopp at de ikke har fulgt sine egne rettningslinjer, og da er det greit at de på et tidlig stadium i konflikten trekker saken.

Champagnen kan sprettes hos frodes.
Signatur
   #4
 3 233     Vestfold     0
Godt jobba. Jeg skyr parkeringsselskaper som pesten, og parkerer aldri på slike steder med mindre det er absolutt nødvendig.

Værre mafia bedrifter en p-selskaper finnes ikke. De aller fleste er så useriøse at det finnes ikke ord. Det betyr ikke at jeg mener at alle bøter som illegges er feil, for en hel del er det. Men det jaggu meg en hel del som aldri skulle vært illagt. Det er helt feil at det er du som skal lide for at den profesjonelle part ikke gjorde jobben sin skikkelig, eller prøvde seg.

Jeg blir også en noe så forbanna kranglefant mot bedrifter som bare har bestemt seg for at sånn skal det være, selv om du vet at det er helt feil. Alltid like morro å se forklaringene på slike saker som ender i media. Da skjer ting fort, og det er ikke måte på til sjekking av rutiner og svada svar. Lenge leve de som liker å lures  Tongue
   #5
 725     Lier     0
Jeg opplevde lignende i Oslo i 2005. Bare det at det ikke var ledige plasser og bilen ville bli bøtelagt den natta.Bilen var 3 dager gammel og dagen etter var den borte. Tauet inn, abs følr revet av osv. 10 andre biler var bøtelagt, min var tauet inn uten grunn og jeg fikk 3 forskjellige forklaringer. Til hinder for veiarbeid (det var ikke arbeid den natta), blokkerte innkjøring til bygård (20 meter lenger opp i gata), og sist men ikke minst for nærme fotgjenger overgang (stod ca 15 meter unna). Viking måtte betale 8000 for skader, hadde ikke bilen vært så ny og beviselig feilfri hadde de aldri betalt. Oslo kommune måtte krype til korset etter 8 måneder og refundere inntauingsgebyr på 3500 kroner. Bota ble stående.

Så ikke gi opp, det er mulig!
Signatur
   #6
 7 685     Bærum     0
Hvor mange er det som gidder å krangle? De fleste gir opp og betaler. Det har vært så mye klager på private parkeringsselskaper at det er umulig å forstå at myndighetene lar dem operere som de gjør. Så vidt jeg vet lever de ofte av gebyrene de skriver ut. Da er det ikke rart de oppfører seg aggresivt. At private selskaper skal drive kontroll og bøtlegging (vet at de ikke ilegger bøter, men tilleggsavgift) er i mine øyne i grenseland.
   #7
 870     Østfold     0
Flott at denne tråden bidrar til å opplyse om at dette parkeringsselskapet er useriøst. Det kan kanskje hjelpe flere offer og kanskje også hindre selskapet i å få veldig mange flere oppdrag.

Jeg får sjelden parkeringsbøter, men jeg har klart å vinne over EuroPark 2 ganger. Men det krevde at jeg måtte tråle igjennom parkeringsklagenemndas kjennelser for å finne saker lignende min.

Hadde jeg ikke mislikt den lave terskelen for å gi bøter så sterkt hadde jeg ikke giddet å bruke tid på det. Tror nok det er mange uberettigede parkeringsbøter som blir betalt - enten fordi man tror kontrollavgiften er berettiget eller fordi man ikke gidder å bruke tid på å klage.

   #8
 967     Stavangerområdet     0
Jeg hadde en episode på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo:

På 33 er parkeringsplassen et godt stykke unna hotellet og jeg satte bilen rett utenfor hotellet for å sjekke inn og bære opp bagasje. Her var det skiltet med parkering forbudt etter 15 minutt. Det var noe kluss med innsjekkingen og innen jeg var kommet ned igjen hadde jeg fått bot. Og det var berettiget fordi jeg stod der 20 minutt eller så.

Betjeningen på hotellet sa at jeg måtte ha parkeringsbevis og får det. Jeg kjører ut. Finner en parkeringplass med skilt om at dette er reservert parkering og at man må ha tillatelse. Fint. Det hadde jeg. Jeg parkerer og ser mange andre biler med samme parkeringsbevis. Flott. Alt ok.

Når jeg kommer tilbake til bilen dagen etter har jeg og 10 andre fått bøter. Manglende parkeringtillatelse. Hotellet bekrefter at "nei, det er feil plass". Jeg sjekker skiltet på parkeringsplassen og på parkeringbeviset og ingenting der forteller meg at jeg stod på feil parkeringsplass.

Jeg klager så til parkeringsselskapet og får avslag. (Får man ikke alltid avslag der?) Klager så inn hele greia til parkeringsklagenemda og får svar nøyaktig ett år senere:

Kontrollavgiften er ilagt grunnet parkering uten gyldig p-tillatelse. Selskapet anfører at Deres p-tillatelse ikke var gydlig på dette området. De anfører at De leste skiltene ved innkjøringen til området, og ut ifra disse oppfattet det som om De kunne parkere her. Selskapet har fremlagt bildedokumentasjon som viser skiltingen av området. Ut ifra disse skiltene synes det ikke klart at man ikke kan parkere som De gjorde med den p-tillatelsen De var innehaver av.

På denne bakgrunn er det åpenbart at Deres klage ville bli gitt medhold i nemnda på bakgrunn av tidligere nemndspraksis. Sekretariatet er gitt fullmakt til å fatte vedtak i slike saker, og De gis med dette medhold i Deres klage.
  (trådstarter)
   #9
 10 486     Akershus     0

svar nøyaktig ett år senere:


Såpass, ja.
Det sto at klagebehandlingen tok 1 - 12 mnd, så vi ventet ikke at vi skulle få svar etter bare drøyt 1 virkedag.
Signatur
   #10
 5 432     Akershus     0
Uten å angripe noen i tråden, jeg er absolutt enig i at det til tider er nær kriminelle tilstander hos p.selskapene. Jeg har også vært i klammeri med dem og vunnet (takk NAF)

Hvor skulle vi ha parkert hvis det ikke var for disse og hvilke vill vest tilstander hadde det ikke vært rundt omkring i boretslagene om det ikke var fordi disse selskapene holdt oss i ørene.

Jeg har selv bodd i boretslag hvor alle som følte for det parkerte hvor de ville til tross for forbudskilt og henvendelse om vær så snill ikke blokker inngangene m.m. Ingenting hjalp før disse nevnte selskapene kom på banen. Du og du og du, nei kanskje ikke du, men du, driter nemlig en lang marsj i hva andre mener om den saken og finner dere for gode til å la dere diktere.

Et familiemedlem bor i et boretslag med slike vakter og der finnes det knapt en feilparkert bil. Søppelconteinerne derimot, har ingen bøteleggere. Fint, da driter vi i hvordan vi ter oss der. Der er det bare et tannløst styre som sender en henvendelse om at vi venligst skal hive søppelen inn i åpningen. Pøh, JEG setter søppelen akkurat hvor jeg vil, ingen bøtelegger meg. Styreformannen gikk av etter siste periode, orket ikke flere trusler etter å ha påpekt dette gang på gang uten hjelp.

Beklager, jeg tror ikke vi klarer oss uten disse halvkjeltringene. Hadde vi gjort det hadde de ikke eksistert.