76 329    199    9  

Leietaker mekker moped inne i stua...

GR
 794     Rogaland     0
Vet ikke om det er helt riktig forum dette her, men vi har nettopp begynt å leie ut sokkelleilighet, og så kommer leietaker og lurer på hva som skal til for at en kan ta av depositumskontoen. Hadde vært uheldig og fått noen riper i eikeparketten av å ha flyttet subben litt. Så oppdager vi at han har mopeden sin innendørs, og mekker på den, det høres ut som et mekanisk verksted innimellom. Og jeg tror nok det er årsaken til ripene. Hva hadde dere gjort?

Er noe sånt grunn nok til å si opp vedkommende?

   #2
 93     Sørumsand     0
Fortell han at det ikke er sånt man gjør og be han mekke sykkelen sin ute. (noe han kanskje egentlig burde skjønne!??!?!)  ???

Hvor mye riper snakker vi om?
GR
  (trådstarter)
   #3
 794     Rogaland     0
Lett å si "hiv ham ut", men det er ikke bare-bare, dessverre. Men vil tro noe sånt er god nok grunn. Vet heller ikke om forsikringsselskap er spesielt glade for bensinkjøretøyer innendørs. Det var iallfall et peoblem med forsikringen på gamlejobben. Dieselkjøretøyer var ok, bensin ikke.

Vet ikke med ripene. Han var så diffus. Hvor lang er en pinne liksom. Trodde jo han snakka om noen "skyveriper" fra å ha dytta subben litt.
   #4
 1 009     Nordpolen     0
Har kastet ut to stk som  leide hos min gamle mor Grin, ubeghagelig men det går....Du bør ikke røre depositumkontoen, dette bør han betale utenom.
   #5
 536     norge     0
Skriv et skriftlig notat til han om at det ikke er lov og mekke moped inne. Dette burde jo være helt selvsagt i seg selv egentlig! Men ha en høflig og grei tone. Når det gjelder stripene så er dette noen av de tingene dere skal gå gjennom når han skal flytte ut, sammen med andre ting. Det som han har ødelagt (som er utenom normal slitasje) skal erstattes av leietaker. Har han mulighet til en plass med tak over til og mekke moped ute?
   #6
 4 156     Oslo Vest     0
I teorien er jo utkastelse alltid enkelt. For oss som lever i den virkelige verden er det dessverre ikke bare å kaste ut folk uten en juridisk grunn.

§ 5-1. Leierens bruk m.v.
      Utleieren plikter i leietiden å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen.
      Leieren plikter å behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet og for øvrig i samsvar med leieavtalen.
      Leieren kan ikke bruke husrommet til annet formål enn avtalt.

Mekking av moped inne er brudd på kontrakten men jeg er usikker på om det er grunn til å heve kontakten, og der er ut i fra det som er sagt IKKE utkastelsesgrunn.

Skadene på parkett må vurderes, og dersom det ikke kan sies at det er normal slitasje så må leietaker erstatte dette. Normalt sett kan depositumet brukes til dette, men så lenge han bor der er det kanskje ingen grunn til å utbedre det. Jeg ville dog ha sikret meg ved å kreve en sum for dette ved å øke depositumet med tilsvarende sum.

§ 5-5. Skade på husrommet
      Oppdager leieren skade på husrommet som må utbedres uten opphold, plikter leieren straks å sende melding om det til utleieren. Andre skader på husrommet som oppdages, plikter leieren å sende melding om innen rimelig tid.
      Leieren plikter å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å avverge økonomisk tap for utleieren som følge av skade som nevnt i første ledd første punktum. Er leieren ikke ansvarlig for skaden, kan leieren kreve erstattet sine forsvarlige utgifter ved tiltaket og en rimelig godtgjørelse for utført arbeid.

§ 5-8. Leierens erstatningsansvar
      Utleieren kan kreve erstatning for tap som følge av at leieren ikke oppfyller sine plikter etter §§ 5-1 til 5-6.

§ 10-3. Erstatning for forsinkelse og mangel
      Stilles ikke husrommet til utleierens disposisjon den dagen leieforholdet er opphørt, kan utleieren kreve vederlag tilsvarende avtalt leie inntil leierens bruk opphører.
      Er husrommet i dårligere stand enn hva som er avtalt eller fastsatt i § 10-2, kan utleieren kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Kravet må være framsatt innen rimelig tid etter at utleieren burde ha oppdaget mangelen. Regelen i annet punktum gjelder ikke dersom leieren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.
      Utleieren kan kreve erstatning for annet tap som følge av leierens mislighold. Dette gjelder likevel ikke så langt leieren godtgjør at misligholdet skyldes en hindring utenfor leierens kontroll, som leieren ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å ha unngått eller overvunnet følgene av.
      Skyldes misligholdet en tredjeperson som leieren har gitt i oppdrag helt eller delvis å sette husrommet i stand, er leieren fri for ansvar bare om også tredjemann ville være fritatt etter reglene i tredje ledd.
      Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen virker. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom leieren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.
      Reglene i tredje, fjerde og femte ledd omfatter ikke slikt indirekte tap som er nevnt i § 5-8 fjerde ledd.
      Utleieren kan i alle tilfeller kreve erstatning dersom misligholdet eller tapet skyldes feil eller forsømmelse fra leierens side. For utmålingen av erstatningen gjelder bestemmelsene i § 2-14 første, femte og sjette ledd tilsvarende.
Signatur
   #7
 765     Østfold     0
Jeg tror heller ikke at dette er grunnlag for å kunne heve kontrakten.

Riper i en parkett vil komme uansett leietaker, og kan neppe betegnes som annet enn normal slitasje. At leietaker varsler, og viser (slik jeg leser det) en vilje til å erstatte får man se som positivt.
Få oversikt over skaden, og øk depositumet med tilsvarende sum, evt utbedre med en gang, men det er ofte langt enklere å ta det ved leieskifte.

At boligen brukes som verksted må varsles at må opphøre umiddelbart. Det er alltid viktig å slå ned på uønsket adferd med en gang, før det utvikler seg.
Min erfaring er at leietakere må "oppdras" litt i begynnelsen, slik at grensene blir etablert.Signatur

   #8
 4 111     Akershus (Follo)     0
Jeg må innrømme at hårene reiste seg litt i nakken når jeg først leste det. Det er jo helt klart en litt merkelig mekkeplass.

Men ved litt gjennomtanke er det jo for huseier snakk om skadepotensiale. Og det er nok stort om det er muligheter for å få olje på parketten. Det trekker fort inn i skjøtene vil jeg tro. Men har han beskyttet gulvbelegget så kan vel det unngås. Så er det også spørsmålet hva "mekking" innebærer. Ulovlig er det ikke sikkert det er. Om tanken er tom så ligger det vel godt under hva som er lovlig å oppbevare inne.

Men jeg ville nok prøvd å få ham til å forstå at dette bekymrer deg. Og prøve å finne en løsning så han kan få fikset mopeden uten å dra den inn i stua. Han skal vel ha kredit for å melde fra om skade på gulvet. Det tyder vel på at han ikke prøver å unndra seg. Kanskje han er et bedre leietager emne enn endel andre jeg har hørt/lest om?
Signatur
   #9
 744     Hønefoss     0
Hva med å be ham skaffe en rest med solid våtromsbelegg eller noe slikt: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Styling/Bilmatter/Bagasjeromsmatte-39083/ (evt. en skålformet versjon, så evt. oljesøl ikke renner ut på gulvet).

Jeg er enig i at det er litt merkelig å drive med det i stuen, men jeg tror du kan være like godt tjent med å hjelpe ham å legge til rette for at det skjer uten skade, som å hive ham ut. Jeg ville mye heller hatt en leieboer som mekker moped inne, enn en som driver med narkotikasalg som du ikke oppdager...

Som andre har vært inne på, har han kanskje ikke noe sted å drive med det, er det mulig å tilby ham en plass ute under tak hvor han kan drive med de mest grisete tingene? Skjønner også at det er komfortabelt å sitte inne i varmen og pusle med "småmekking"...

At han skal dekke skadene som allerede er skjedd er jo en selvfølge, gitt at det er skader som er oppstått som ikke kan regnes som normal slitasje.
   #10
 7 688     Bærum     0
Det er nok ikke helt uvanlig å mekke motorsykkel inne i leiligheten. Det betyr ikke at jeg synes utleier skal tillate det.