#41
 1 043     Akershus     0

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090619-0699.html#20

§ 20. Husstanden

      Både dei som faktisk bur i bustaden og dei som er registrerte i folkeregisteret som busette på adressa, blir rekna med i husstanden.

      Alle som inngår i husstanden må vere lovleg busette i Noreg.

      Det kan i særlege tilfelle bli gitt dispensasjon frå kravet om folkeregistrering.I følge denne, vil vel 15 leietakere som har samme adresse oppfylle kravene til å innrette som èn husstand, men jeg klarer ikke helt å se hvor skillet går mellom bofelleskap og husstand, hvis det eneste kravet er at man bor på samme adresse.

Det virker jo som at Trondheim kommune legger noe mer i "å fungere som en husstand" enn det §20-teksten sier.

Dette er fra forskrift om bostøtte. Neppe relevant for husstandsvurderingen i denne sammenheng.

   #42
 1 043     Akershus     0

Det er ikke snakk om å omgå regelverket. Det er hvordan man skal forholde seg til regelverket. Som det avdekkes så har faktisk ikke kommunen lov til å skille på hvem som skal bo i boligen. Er boligen og dens rom godkjent for varig opphold så gjelder dette for alle mennesker.

Vel. Kommunen har selvsagt ikke lov til å skille mellom svensker og nordmenn - men selvsagt kan og skal de stille krav til bruk. Hybelhus for 15 personer er klart ikke en husstand. Hva du selv definerer det som og hva som står i (felles) leiekontrakt påvirker ikke dette.

Tror tiden har kommet for deg til å innse at du er på bærtur. Du bør (i) skaffe deg kvalifisert rådgivning eller (ii) ta sjansen eller (iii) skrinlegge hele planen.

(Still deg selv også spørsmålet: Hvis det var så enkelt som du tror, hvorfor gjør ikke "alle" dette? ....)
   #43
 1 768     Østlandet     0
Problemet er jo at begrepet husstand virker til å være dårlig definert. Wikipedia har litt info om husholdning, men finner det ikke like godt beskrevet i offisielle regelverk. Men du har tydligvis din egen definisjon av husstand?

http://no.wikipedia.org/wiki/Husholdning


Men poenget her er vel at TS sin problemstilling synes å være dårlig beskrevet med lover og regler. Og jeg syns det er en interessant prinsipiell diskusjon.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-74-2007-2008-/9.html?id=519489

9 Opptak i husstanden og framleie
9.1 Dagens regler
Loven har ingen regler om hvor mange som kan bo i en leiebolig. I leieperioden kan leieren ta opp visse nærstående i sin husstand. Dette gjelder blant annet ektefelle, samboer eller barn. Opptak av personer i husstanden, som ikke er blant leierens nærmeste, krever godkjenning fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom vedkommende persons forhold gir saklig grunnlag for avslag, jf. § 7 – 1. En avslagsgrunn kan være at det ønskede husstandsmedlemmet tidligere er blitt kastet ut av utleieren på grunn av husbråk.
  (trådstarter)
   #44
 1 806     Trondheim     0
Har sjekket litt rundt dette nå.
Min påstand var riktig. Dette er i utgangspunktet ikke søknadspliktig.
Hvis kommunen skal gi en begrensning på bruken av en bolig så må dette være nedfelt i kommunens vedtekter til PBL.

Her er ett eksempel:
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117626923/Vedtekter-til-plan--og-bygningsloven