#21
 3,412     Akershus     0

husbanken har ikke noe med at felleskapet sponser. Husbanken tjener penger, og det er ikke noe som blir dekket av skattepenger.


Neivel?

Fra Husbankens årsregnskap 2012:


Husbanken har gradvis endret seg fra å være en boligbank til å bli en velferdsetat.
[...]
Husbanken skal i tillegg forvalte bostøtte, låne- og tilskuddsordninger
[...]
Inntekt fra bevilgninger utgjør 382,6 mill kr i 2012, en økning på 14,3 mill kr fra året før.
[...]
Det er i 2012 totalt utbetalt 6.737.3 mill kr i ulike typer tilskudd og bostøtte.
[...]
Utbetaling av boligsosialt kompetansetilskudd utgjorde 68,0 mill kr i 2012.  Rentekompensasjon på lån til skoleanlegg/svømmeanlegg og kirkebygg viser en nedgang med 50.8 mill kr (9.0 prosent) til 513.9 mill ko, noe som er 14.4 mill kr (2.7 prosent) lavere enn budsjettert.  Utbetaling av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser viser en nedgang på 87.3 mill kr i 2012 til 734.5 mill kr.
[...]
Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital,  Statskassens fordringer    0
[...]
Spesifikasjon av overføringer
Tilskudd studentboliger,  Nasjonale tiltak for regional utvikling, Bostøtte, Husleietilskudd, Boligetablering i distriktene, Tilskudd til bolig-,by- og områdeutvikling, Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, Tilskudd til utleieboliger,
Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og bygge, Kompetansetilskudd, Rentekompensasjon skoleanlegg,  Rentekompensasjon kirkebygg, Tilskudd til kompensasjon for utg. til renter,  Investeringstilskudd til omsorgsb. og sykehjemspl.,  Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet, Rentestøtte


For meg virker det som om Husbanken er et verktøy for å sponse mange aktiviteter innenfor bygging av boliger.  For meg virker det som om fellesskapet kanaliserer milliarder av skattekroner gjennom Husbanken. 

Noe av milliardbeløpet Husbanken fordeler ut er direkte bevilgninger på hundrevis av millioner av kroner, mens det meste består i at Husbanken i stor grad får rentefritt "innlån" av penger fra statskassen, altså en enorm subsidiering av renter. 

http://www.husbanken.no/om-husbanken/aarsrapporter/~/media/Om_Husbanken/Husbanken_aarsregnskap_2012.ashx
Signatur