25 508    174    35  

Tips om hva du som privatperson kan gjøre av elektrikerarbeid selv

 33     Landsdekkende     0
Hva kan du gjøre?
Ikke-faglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Med mindre arbeid menes:

a) Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording

b) Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording

c) Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere

d) Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt

e) Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg

f) Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser


Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

g) Effekten ikke overstiger 200 VA
h) Monterings- og bruksanvisning følges nøye
i) Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll
j) Tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

Signatur

HSt
   #1
 35 475     Lillestrøm kommune     0
Og i tillegg ...

Etter å fått nødvendig instruksjon/faglig veiledning kan du etter at elektriker har planlagt/dimensjonert legge røropplegg for el installasjon. Du må da ha en avtale med elektriker om dette (og sikkert ikke alle som vil være med på et slikt opplegg heller).

Jeg planlegger en slik løsning ved tilbygg/ombygging på hytte.

Tidligere tror jeg det var slik at du måtte ha elektriker på stedet for å ha lov til å hjelpe til med dette.
   #2
 21 481     Enebolig     0
Nei, DSB har tydeliggjort dette i siste nummer av Elsikkerhet. Jeg har aldri forstått hvorfor DSB trekker inn snekker og anleggseier i Elsikkerhet nr 84. Kvalifikasjonsforskriften stadfester tydelig at man må være fast ansatt i firma. Innleid personell skal ha kontrakt for en bestemt periode.

Nå presiseres dette i Elsikkerhet nr 86.Sitat Elsikkerhet nr 86:


UFAGLÆRTE OG ELEKTROARBEID

"Det har fremkommet en del spørsmål vedrørende lærlinger og hjelpearbeidere
innen elektrofagene og uklarheter rundt dette.
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske
anlegg og elektrisk utstyr (FEK 2013) omtaler hvilke krav som stilles til en elektrofagarbeider
og hvilke muligheter en ufaglært har til utøvelse av elektroarbeider.
Forskriften (FEK 2013) omtaler verken lærlinger eller hjelpearbeidere innen
elektrofagene. Disse er å betrakte som ufaglærte på lik linje med alle andre
ufaglærte uten relevant fagbrev for de arbeidsoppgavene som skal utføres innen
elektrofagene.
Alle ufaglærte som er ansatt eller står i tjeneste hos en installatør, skal følges
direkte opp jfr. FEK § 6."

HSt
   #3
 35 475     Lillestrøm kommune     0
Nå trekker jo ikke denne teksten fra nr 86 tilbake tillatelsen til å installere rør (under gitte forutsetninger) som står i nr 84. Så inntil videre så får vi forholde oss til teksten i nr 84 Smile Hvis de ikke mener det de skrev i nr 84 så får de skrive det i klartekst.
   #4
 21 481     Enebolig     0
Det du skriver er direkte feil. Elsikkerhet nr 86 korrigerer Elsikkerhet nr 84. FEK (kvalifikasjonsforskriften) er tydelig på at ufaglærte må ha direkte oppfølging.

Med direkte oppfølging menes det at det er faglært personell (iht FEK) på bygget. Ikke hengende over skuldrene, men i umiddelbar nærhet.

Sitat § 6:

"Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd."

I tillegg er FEK tydelig på at man skal være fast ansatt i bedriften.

Dette er årsaken til at uttalelsen i nr 84 har møtt forundring blant DLE, elektrikere og annet personell som går inn under kvalifikasjonsforskriften. DSB har mottatt mange tilbakemeldinger, og korrigerer nå uttalelsen.
   #5
 7 685     Bærum     0
Det er i tilfellet en meget uklar korrigering. Det står ingenting om at det som står i nr. 84 er feil. Ikke kan jeg se at teksten i nr. 86 er i motstrid heller. Har du en konkret uttalelse om at de trekker innlegget i nr. 84 tilbake?
   #6
 21 481     Enebolig     0
Man er lite vant med DSB dersom det forventes at de legger seg flate. Et statlig forvaltningsorgan vil fremstå mest mulig smidig dersom noe må korrigeres.
Men hva er det som ikke er tydelig?

Begge veiledningene i Elsikkerhet tar for seg ufaglært arbeidskraft (det være hjelpearbeider, far i huset eller lærlinger) og juridiske forhold iht Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Direkte oppfølging av ufaglærte er gjeldene, og kan ikke fravikes. Det er kvalifikasjonsforskriften som omtales, juridisk bindende, med hjemmel i Eltilsynsloven.

Man kan diskutere hvordan det bør håndheves, men formelt er saken tydelig.


Nr 84 viser til:

FEK § 6

"I fjerde ledd omtales bruk av ufaglærte til bygging og vedlikehold av elektriske
anlegg. Kravet er at de skal bli direkte fulgt opp av en person som oppfyller
kravene i paragrafens første ledd.

I denne forbindelse har det blitt reist spørsmål om en snekker kan legge skjult
røranlegg til en bygningsinstallasjon eller at anleggseier selv kan gjøre dette.
Snekkeren/eieren vil i tilfelle være å betrakte som hjelpearbeider og må følges opp som det. Prosjektering av røranlegget, valg av type og dimensjoner må
gjøres av faglig ansvarlig og han må kontrollere røranlegget før dette kles
inn. Kravet om direkte oppfølging kan imidlertid fravikes så lenge vedkommende
gis nødvendig instruksjoner i forkant og at arbeidet kontrolleres før
røranlegget tildekkes"Nr 86 omtaler tilbakemeldingene DSB har fått vedrørende hjelpearbeidere:

"Det har fremkommet en del spørsmål vedrørende lærlinger og hjelpearbeidere
innen elektrofagene og uklarheter rundt dette.
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske
anlegg og elektrisk utstyr (FEK 2013) omtaler hvilke krav som stilles til en elektrofagarbeider og hvilke muligheter en ufaglært har til utøvelse av elektroarbeider.

Forskriften (FEK 2013) omtaler verken lærlinger eller hjelpearbeidere innen
elektrofagene. Disse er å betrakte som ufaglærte på lik linje med alle andre
ufaglærte uten relevant fagbrev for de arbeidsoppgavene som skal utføres innen
elektrofagene.

Alle ufaglærte som er ansatt eller står i tjeneste hos en installatør, skal følges
direkte opp jfr. FEK § 6."


   #7
 7 685     Bærum     1
Begge artiklene sier at ufaglærte skal følges opp direkte jfr. FEK § 6. Artikkelen i nr. 84 omhandler et unntak fra paragrafen. At artikkelen i nr. 86 ikke nevner dette unntaket kan ikke jeg tolke som at unntaket ikke er riktig. Da må de skrive det eksplisitt. Det holder ikke å la være å nevne det. Nå vet ikke jeg hva DSB mener siden jeg kun har lest artiklene, men hvis du har rett uttrykker de seg meget uklart.

HSt
   #8
 35 475     Lillestrøm kommune     0
Min vurdering er på linje med Torango. Vi må tolke nr 84 som en presisering av ikke direkte el-koblingsarbeider.
   #9
 21 481     Enebolig     0
Det er ikke lett å vite hvorfor dere vurderer det slik. Et statlig forvaltningsorgan vil alltid formulere seg smidig ved korrigering.
Men teksten er tydelig, ikke engang godvilje kan få dette til å fremstå som misvisende.
Det eneste som ikke kommer tydelig frem i artikkelen er at DSB (eller deres representant) har tolket forskriften feil. Derav alle tilbakemeldinger etter artikkelen i Elsikkerhet 84.


Elsikkerhet 84 presiserer at en snekker/anleggseier vil være å betrakte som hjelpearbeider.
Elsikkerhet 86 presiserer eksplisitt at alle ufaglærte (det være snekker, hjelpearbeider, eller lærling) skal følges direkte opp. Ingen unntak.

Veiledninger i Elsikkerhet leses kronologisk. En ny tolkning/presisering/korrigering vil oppheve den forrige, enten helhetlig eller delvis.
HSt
   #10
 35 475     Lillestrøm kommune     0
Jeg er enig om at vi er uenig. 84 gir jo et eksplisitt unntak for rør arbeider og dette er jo ikke trukket tilbake i 86, det presiserer (kanskje på grunnlag av unntaket gitt i 84) at at lærlingen eller hjelpearbeideren på koblingsrelaterte jobber ikke kan jobbe alene.

Ellers står det jo også "Alle ufaglærte som er ansatt eller står i tjeneste hos en installatør" og hverken snekkeren eller anleggseieren er det. (Denne setningen følger også naturlig av HMS krav).