48 396    106    5  

Godkjenning av el arbeid.

 1 461     Trondheim     0
Saken er følgende:

Jeg har en kjeller som skal innredes med tilhørende el arbeid. Bruk av elektrikker vil øke budsjettet betraktelig.

Jeg har en svigerfar som har kunnskap om dette og har lov til å utføre elarbeid i eget hus. Finnes det noen måte for at han kan utføre el arbeidet i vårt hus?

Lekte litt med tanken på å "selge" han 1 % av huset inntil arbeidene er ferdige. Da utfører han arbeid i "eget hus". Dette vil vel koste oss tinglysing av 2 skjøter.

Høres dette ut som en løsning eller er jeg helt på jordet?

Signatur

   #1
 919     Norge     0
Lov til å gjøre arbeid i eget hus?

Må ikke det være et firma ansvarlig uansett om en er utdannet elektriker? Hvem skriver samsvarserklæringen??
   #2
 1 092     2
Nå er du skikkelig ute å sykkler! Ring elektriker.

Sålenge din svigefar ikke er autorisert installatør eller jobber i et elektrikerfirma som kan stå for jobben kan han kjøpe å selge seg inn i huset ditt så mye han orker. Godkjent blir det ikke..

Ja det utløser selvfølgelig tinglysning, Det er 2,5 prosent av salgsum pluss pluss.. Setter du salgssummen for lav vil myndighetene kreve dokumentavgiften 2,5 prosent av "normal salgsverdi" dvs til takst

Uansett har man ikke lov til å fikle med strøm i egen bolig
   #3
 913     Trøndelag     0


Uansett har man ikke lov til å fikle med strøm i egen bolig


Det var svært bombastisk! Da får jeg vel bare kaste brevet fra Eltilsynet der jeg gis tillatelse til dette da. Ang samsvarserklæring så må jeg selvsagt utarbeide denne selv.

Og forresten, jeg er ikke autorisert installatør og jobber ikke i et installasjonsfirma.
   #4
 919     Norge     0
Skulle likt å sett dette brevet.

Dette ER bombastisk etter reglene i dag. Svigerfar er utdannet elektriker og jobber som elektriker. Har utført endel arbeid hos seg selv - firmaet er ansvarlig og må skrive samsvarserklæringen.

Han har utført arbeid hos meg - firmaet han jobber er ansvarlig.

Om brevet er fra 1920 kan det være det er gitt tillatelse  ;D. .
  (trådstarter)
   #5
 1 461     Trondheim     0
Han ringte DLE og sjekket at han kunne utføre el arbeid i eget hus. Var ikke krav til å melde inn hva som ble gjort innenfor eget hus så lenge inntakskabel og hovedsikring ikke ble rørt.
Signatur
   #6
 5 285     1
Det lokale eltilsyn kan (eller kunne iallefall) gje tillatelse iht. regelverket.

Gjeldende regelverk så langt eg ser:

Den som kan forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon, i henhold til denne forskrift, kan ikke arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, jfr. § 13, med mindre vedkommende også har formell fagutdanning i henhold til § 7, Veiledning. Dette gjelder dog ikke utførelse av elektriske anlegg i egen bolig, feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter, samt oppgaver tilknyttet drift, vedlikehold og reparasjon i hht. § 12, § 14 og § 15.


fra:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19931214-1133.html#7
   #7
 683     Bergen     0
Hvilken utdannelse har han ettersom han har fått tilatelse til å utføre el arbeid hjemme?
Signatur

   #8
 913     Trøndelag     0

Skulle likt å sett dette brevet.

Dette ER bombastisk etter reglene i dag. Svigerfar er utdannet elektriker og jobber som elektriker. Har utført endel arbeid hos seg selv - firmaet er ansvarlig og må skrive samsvarserklæringen.

Han har utført arbeid hos meg - firmaet han jobber er ansvarlig.

Om brevet er fra 1920 kan det være det er gitt tillatelse  ;D. .


Siden du er så sikker i din sak, hvilke regler er det du refererer dette til?

Tillatelsen heter noe slikt som "Tillatelse til å forestå, utføre og melde elektriske installasjoner i egen bolig og fritidsbolig." Jeg fikk denne for ca 10 år siden. Den har ingen tidsbegrensning, og den har vært lagt frem for DLE i flere omganger uten videre spørsmål. Om den ikke lenger er gyldig skulle jeg tro at noen ville benyttet anledningen til å fortelle meg det...
   #9
 5 285     0
Kven som har lov til å utføra arbeid i eget hus:
§ 13. Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg
1. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal være elektrofagarbeider og ha formell fagutdanning omfattende elsikkerhet og nødvendig tilleggsopplæring innenfor aktuelle spesialområder. Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være ansatt i samme virksomhet.

Til § 13, Kvalifikasjoner til den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon avelektriske anlegg

Generelt

      Bestemmelsene i forskriftens § 13 pkt. 1 beskriver sammen med denne veiledning kvalifikasjonskrav til den som skal arbeide selvstendig med utførelse avelektriske anlegg.

Formell fagkompetanse

      Minstekravet til kompetanse er formell fagutdanning med nødvendig elsikkerhetskompetanse. Dette innebærer at personer med fagbrev i fag som inneholder en sluttkompetanse med hensyn til elsikkerhet som samsvarer med de aktuelle arbeidsoppgavene, anses å tilfredsstille forskriftens minstekrav til kvalifikasjoner. Formell fagutdanning forutsettes å gi den nødvendige grunnkompetanse som har betydning for elsikkerheten i elektriske anlegg, dvs. kombinasjonen læringkompetanse, fagkompetanse, sosialkompetanse og metodekompetanse.

Kompetanse innen andre elektrofag

      Elsikkerhetskompetansen i de forskjellige elektrofagene er i ulik grad dekkende for flere typer elektriske anlegg. En elektrofagarbeider som har utdanning i et fag vil kunne utføre selvstendig arbeid på elektriske anlegg innenfor beslektede fagområder dersom vedkommende kan dokumentere relevant tilleggskompetanse. Eksempler på slike beslektede fag kan være elektriker, automatiker og heismontør.

      Behovet for tilleggskompetanse er avhengig av kompetansens relevans og omfang. Eksempelvis vil en elektriker kunne anses som kvalifisert til selvstendig å kunne utføre vanlig arbeide på elektriske anlegg på heis når vedkommende har ervervet seg minst tre måneders relevant tilleggskompetanse fra arbeid på heis.

      Tilleggskompetanse skal dokumenteres i virksomhetens internkontrollsystem (jf veiledning til § 8 ).

Fagbrev fra ikke-elektrofag

      Personer med fagbrev fra ikke-elektrofag anses kvalifisert til å utføre visse begrensede typer arbeid på elektriske anlegg, som for eksempel til- og frakobling, dersom nødvendig elsikkerhetsopplæring er gitt i fagutdanningen, eller de har gjennomgått likeverdig praktisk og teoretisk tilleggsopplæring. Slik opplæring skal være kvalitetssikret og dokumentert (jf veiledning til § 7 og § 8 ).

Forholdet mellom fagarbeider og den som forestår

      Kravet om at den som utfører selvstendig arbeid skal stå under faglig ledelse av den som forestår, henviser bl.a. til at utførelse, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg alltid skal forestås av en person som tilfredsstiller forskriftens §§ 11 og/eller 12. Foreståelsen må utføres aktivt og reelt, bl.a. slik at den som forestår har nødvendig styring og kontroll over arbeidet som utføres.

      Kravet om at den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg skal være ansatt i samme virksomhet hindrer ikke at det kan etableres enkeltvise og konkrete samarbeidsoppdrag mellom virksomheter (felles entrepriser).

      Forskriftens bestemmelser innebærer videre en plikt for virksomheten og den som forestår til å sørge for ajourhold av kompetanse, herunder opplæring i aktuelle deler av internkontrollsystemet, nytt regelverk og nye tekniske løsninger, i den grad dette er nødvendig for å kunne utføre arbeid på en sikkerhetsmessig tilfredsstillende måte på det aktuelle elektriske anlegget.

Fra:http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19931214-1133.html#7

   #10
 919     Norge     0
Amen.

Kan legge til uten ønske om å provosere at jeg synes regelverket er vel strengt angående elektroarbeide da jeg føler meg kvalifisert selv (har bare grunnkurs elektro), men regler er regler og jeg forholder meg til det.