74 894    135    23  

Kommunen krever takstige etter 45år.

 1 806     Trondheim     4
Har en spesiell sak.
Huset ble bygd i 1965 og har 15gr takvinkel.
I høst kunne feieren fortelle at han ikke kunne feie pipa fordi jeg manglet takstige.
Jeg nevnte at det har aldri vært takstige og at så lenge jeg har takshingel så vil det heller aldri bli etablert takstige.

Er det flere som har opplevd samme problematikken med Feiervesenet?


   #1
 8 022     Bærum     0
Samme greia her. Forrige eier av huset hadde ligget i konflikt med feier i mange år av samme årsak. Huset har 12gr takvinkel og shingeltak.
Spenningen var derfor stor da det var tid for feier å komme i høst - ville han feie eller ikke?

Hadde lagt frem stige osv, og han jumpet opp på taket og feiet  begge pipene uten noe klaging.

Fikk senere vite av naboer at det nå var ny feier og at den forrige feieren hadde vært helt korrupt og bedrevet luguber virksomhet i tillegg til å være en kranglefant av dimensjoner.

Vet ikke hva forskriftene sier om dette, men shingeltak som er under 20grader er det ikke en feier i verden som går på en takstige uansett. Da er det bare for å være vanskelig.
   #2
 3 258     Akershus     1
Hos oss var feieren eier av den lokale sjappa for ovner og rehab produkter til pipe.

Noen som tror det ble lagt ned mange påbud om rehab av piper?
Signatur
Srx
   #3
 164     Nord-Troms     0
Kravene sier at det skal være typegodkjent stige på alle tak med fall.

Kommer inn under arbeidsmiljøloven blant annet.
Signatur
   #4
 7 685     Bærum     0
Jeg la stein på taket for noen år siden. Da ble det også lagt stige. Feieren gikk opp en annen vei som var enklere. Stigen ble ikke brukt.
  (trådstarter)
   #5
 1 806     Trondheim     0
I denne prosessen har jeg lest igjennom samtlige lover som det kommunale feiervesen har henvist til.

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117617273/Arbeid-pa-tak

- Arbeidsmiljøvernloven.
Sier "kun" at personer som arbeider på tak skal arbeide trygt og sikkert

- Forskrift Best.500 til arbeidstilsynet er i realiteten en montasjeveiledning på typiske sikringstiltak for arbeider i høyden.

- Feierhåndboka er som montørhåndboka for en elektrikker.

Dette har kommunen klart å tolke som at alle tak skal ha takstige. Samt takstige er den eneste løsningen som aksepteres ihht alle lovene som dem henvises til.

Det jeg reagerer så kraftig på mot kommunen er at de kommer etter 45år og trer ett krav som gagner dems forsikringsbetingelser nedover mitt hode.
Dem manipulerer dette at det er hjemlet i Norsk Lov mot oss huseiere.
Derfor har jeg kjørt denne saken relativt langt mot kommunen.

Jeg har vært i samtale med Arbeidstilsynet. Dem deler ikke det kommunale feiervesen sin risikovurdering.

Jeg legger ved utklipp av mailene som har gått til kommunen.

Vedrørende krav om takstige
>>
>> Feieren tok kontakt med meg pr telefon. Han sa at jobben ikke kunne
>> utføres
>> pga manglende tak stige.
>> Jeg stiller meg veldig undrende til dette.
>>
>> Huset er bygd i 1965 og har 15grader tak vinkel. Taket er av sklisikker
>> shingel.
>> Aldri før har dette blitt påpekt fra feier.
>> Jeg stiller meg undrende hvorfor dette ikke har blitt påpekt de tidligere
>> 46år fra huset ble bygget.
>>
>> Argumentasjonen som feieren brukte var at forsikringen krevde dette.
>> Fallsikring var ikke nevnt med ett ord. Om stigen ble brukt eller ikke var
>> ikke så nøye. det viktigste var at den var der....
>>
>>
>> 1. Jeg ber om å få innsyn i deres forsikrings betingelser for deres
>> arbeidstakere.
>>
>> Jeg er opptatt av at feieren skal få arbeide sikkert og trygt. Ikke
>> missforstå videre tekst.
>> Men at dere tar en generell risikovurdering for en hel by uten å ta en
>> individuell risikovurdering i tilfeller der dette ikke er nødvendig har
>> dere
>> ikke anledning til.
>> Det står ingen steder i aml og forskrift best.500 at det kreves tak stiger
>> i
>> alle tilfeller så lenge arbeidet kan utføres på en forsvarlig og sikker
>> måte.
>>
>> 2. I deres informasjonsbrosjyre står det at det skal benyttes tak stige.
>> Jeg mener denne tolkningen er helt på kanten av det aml og arbeidstilsynet
>> best
>> 500 prøver å få frem.
>> Viser til forskrift. best 500 §3 vernetiltak.
>> "når det arbeides på tak eller andre konstruksjoner der det er fare for
>> fall, skal arbeidsstedet sikres"
>>
>> I dette tilfellet er det 4 meter fra pipe til tak møne.
>> Da feier sin sikkerhet er også mitt ansvar så står jeg også fritt til å velge
>> de løsninger som medfører at personen kan få  arbeide trygt og sikkert.
>> Jeg tilbyr meg å gjerde inn området "anleggsområde"  som avgrenser området
>> opp til pipa.
>> Jeg kan ordne ei line som er betryggende festet som han kan få bruke som
>> sikring på vei ned til stigen.
>> Feieren vil aldri være nærmere enn 4 meter fra tak møne på vei opp til
>> pipa
>> fra stige.
>> § 6-7-8 og 65 er ikke relevante da tak stige ikke er påkrevd i hht
>> forskrift.
>>
>> Jeg akter ikke å kjøpe en tak stige samt perforere mitt tak med skruer for
>> å få festet denne.
>> Hvis dere er i tvil om mine sikringstiltak er tilfredsstillende så ber jeg
>> om at dere tar med værneombud og arbeidstilsynet for å vurdere behov for
>> ytterligere sikring.
>>
>> Med Hilsen
>> Torgeir


Brannvernlovgivningen setter krav til at kommunen skal sørge for feiing og
>> tilsyn med fyringsanlegg etter behov. Kommunen plikter å ha
>> rutiner/dokumentasjon for HMS innenfor feiing og tilsyn med fyringsanlegg,
>> slik at dette kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
>> Arbeidsmiljøloven setter krav til virksomheten om hva som er
>> tilfredsstillende atkomst, og da når det gjelder takstige og trinn
>>
>> Eier av fyringsanlegg plikter i henhold til brannvernloven å sørge for at
>> det er tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget for gjennomføring av
>> feiing og tilsyn.
>> Når det gjelder sikkerhet på tak, skal det være takstige montert så lenge
>> det er helling på taket.
>> Ihht forskrift best. 500: "når det arbeides på tak eller andre
>> konstruksjoner der det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres.".
>> Feier skal kunne gå på taket i høstmørket, ved nattefrost, snø og is.
>> Sikkerheten må komme foran alt. Man unngår også skader på taket.
>>
>> Vi opprettholder derfor kravet om takstige.
>>
>> Ha en fin dag.
>>
>>
>> Med vennlig hilsen
>> XX XX
>> Trondheim kommunale feiervesen


Til: Postmottak Feiervesen
>  - Feieren mener vi skal ha takstige. Snudde i
> gårdsplassen.
>
> 1. Min gjenpart av skrivet som feier la igjen står det at ny time
> avtales uten at det påløper gebyr. Krav om tilleggsgebyr fra deres
> side avvises.
>
> 2. Det står ingen steder i AML og Forskrift best 500 at det er krav om
> takstige.
> Forskrift best 500 viser kun til ett forslag til sikring. Og hvordan
> en takstige skal monteres forskriftsmessig. Ikke at dette er ett
> generelt krav.
>
> 3. Hva har endret seg i lovverket de siste 4år som har resultert i
> deres påstand om krav til takstige?
>
> 4. Jeg har vært i kontakt med arbeidstilsynet vedr deres påstand om at
> det er krav om takstige på alle tak.
> Arbeidstilsynet sin tilbakemelding er at det ikke er krav om takstige
> for kortvarig arbeider på tak. DVS under 2 timer.
> Da kan andre sikringstiltak være hensiktsmessig. Som f.eks sikkerhetstaug.
>
> 5. Ber om at dere viser meg hvilken lov paragraf som dere viser til at
> alle tak skal ha takstige.
>
> 6. Hvis en privat utførende bedrift hadde skrevet en generell
> risikovurdering/hms instruks som fritar arbeidstakeren for sitt ansvar
> i å risikovurdere hvert enkelt oppdrag så har den private aktøren fått
> problemer med Arbeidstilsynet, DSB osv.
> Det virker som dere har utarbeidet en HMS instruks som er for generell.
> Dere utnytter deres monopol til å stille urimelige krav ovenfor deres
> "kundegruppe"
> Dette er på kanten til maktmissbruk.
>
> 7. Etterlyser innsyn i forsikringsbetingelser.
>
> Jeg foreslår at dere kommer til våren/sommeren 2012 og feier pipa.
>
> Med Hilsen
> Torgeir


> Hei igjen
>
> Feiervesenet viser til din e-post 22.11.2011.
>
> I e-posten har du avvist tidligere krav fra feiervesenet om etablering av
> takstige på eiendommen.
>
> Feiervesenet vil i den anledning bemerke følgende:
>
> I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6 skal
> eier, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er
> tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på
> tilfredsstillende måte. I de tilfeller hvor feiing av røykkanal skal foretas
> fra tak, skal eier også sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst
> opp til og på taket.
>
> Forskriften setter krav om at eier av fyringsanlegget skal gjennomføre
> tiltak i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven med forskrifter, slik at
> feiing og tilsyn med fyringsanlegg kan gjennomføres på en sikker og
> forsvarlig måte.
>
> Feieren skal kunne ferdes sikkert på taket uten å forårsake skade, og skal
> kunne utføre feiing fra et sikkert sted.
>
> Ved tilsyn avholdt 9.11.11 på ovennevnte eiendom, ble atkomsten på taket
> ikke ansett å være tilfredsstillende. Det var ikke etablert takstige, og
> heller ikke gjennomført øvrige kompenserende sikkerhetstiltak. Feiing ble
> derfor ikke utført.
>
> Dersom du mener at andre tiltak enn etablering av takstige vil utgjøre
> tilstrekkelige sikkerhetstiltak, ber vi om at du melder tilbake til oss med
> konkrete forslag til hvilke sikkerhetstiltak som vil bli gjennomført.
> Feiervesenet vil ta stilling til hvorvidt de foreslåtte tiltakene anses for
> å være tilfredsstillende.
>
> Ha en fin dag.
>
>
> Med vennlig hilsen
> XX XX
> Trondheim kommunale feiervesen
>


Hei.

Ber om at dere svarer opp pkt 2. 3. 4. 5.
Spesielt pkt 3 og 5 bør være utfyllende.

Torgeir.Hei!

Vi viser til din e-post av 7.12.2011.

I e-posten har du etterspurt en utfyllende tilbakemelding på din e-post av 22.11.2011.

Feiervesenet vil i den anledning, slik som i vår e-post av 7.12.2011, bemerke følgende:

Poenget er at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal kunne gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte, og at feieren skal kunne ferdes sikkert på taket uten å forårsake skade.

Dersom du mener at andre tiltak enn etablering av takstige vil utgjøre tilstrekkelige sikkerhetstiltak, ber vi om at du melder tilbake til oss med konkrete forslag til hvilke sikkerhetstiltak som vil bli gjennomført.

Feiervesenet vil deretter ta stilling til hvorvidt de foreslåtte tiltakene anses for å være tilfredsstillende.

Ha en fin dag.


Hei!

Jeg ber om at dere svarer opp de spørsmålene jeg har kommet med.

Det er konkrete spørsmål som fortjener konkrete og entydige svar.


Mvh
Torgeir


   #6
 537     2

Har en spesiell sak.
Huset ble bygd i 1965 og har 15gr takvinkel.
I høst kunne feieren fortelle at han ikke kunne feie pipa fordi jeg manglet takstige.
Jeg nevnte at det har aldri vært takstige og at så lenge jeg har takshingel så vil det heller aldri bli etablert takstige.

Er det flere som har opplevd samme problematikken med Feiervesenet?
Husk at taket ditt er feierens arbeidsplass. Kravene til sikkerhet på arbeidsplassen og HMS er mildt sagt blitt en del strengere de siste 40-50 år. At de som bygde huset i 1965 ikke tenkte på sikkerheten til feieren er ikke en unnskyldning for at du ikke skal gjøre det.

Ville du akseptert lignende forhold på din arbeidsplass?
Signatur
   #7
 992     Østlandet     0
Jeg synes feiervesenet opptrer ryddig her. De sier at deres tolkning av "trygt" = takstige og inviterer deg til å komme med alternativer som de så vil vurdere. Hva mer kan du be om?

Forstår deg slik at du nekter takstige. Monter da tau (tilsv) med en slags sikkerhetsbeltefunksjon som stopper ved plutselige bevegelser. Kjøp inn en klatrevest og trolig er du "home free". Tilby deg å være tilstede når feiern kommer for å gi opplæring i utstyret og øke sikkerheten i arbeidet.

   #8
 21 481     Enebolig     0

Har en spesiell sak.
Huset ble bygd i 1965 og har 15gr takvinkel.
I høst kunne feieren fortelle at han ikke kunne feie pipa fordi jeg manglet takstige.
Jeg nevnte at det har aldri vært takstige og at så lenge jeg har takshingel så vil det heller aldri bli etablert takstige.

Er det flere som har opplevd samme problematikken med Feiervesenet?
Jeg har tidligere tenkt det samme som mange her. Ved så liten takvinkel er det mer tungvindt å bruke stigen enn å gå på taket. Så begynte jeg å gå litt på div tak selv, og den dagen det regner i 1 kuldegrad og  kommer litt vind, så er definitivt stigen å foretrekke.
   #10
 1 323     Østlandet     0
Det eneste spesielle med denne saken må være huseierne som er vrange nok til å nekte å sikre arbeidsplassen til feieren slik han/hun forventer men allikevel forlanger at pipa skal bli feid.

Har dere ikke noe viktigere å krangle om så vær fornøyd med livet og kjøp en takstige istedet for en ny IPhone neste gang. For DET er ganske typisk Norsk å øse ut penger på gadget og tull mens vi synes sikkerhet er ALTFOR dyrt.

Nå var det ikke meningen å høres så sur og grinete ut, ei heller å dømme trådstarteren utfra generelle fakta, men tenk på julen og gi feieren denne julegaven så er problemet løst for de neste 45 årene  ;D