577    12    2  

Oppførte bygg uten tillatelse og svært nær nabogrense

 3     0
Hei
Vi har en nabo som har satt opp to bygg uten tillatelse og endret på fasaden på eksisterende bolig, også uten å søke.

Det er spesielt det ene bygget som er til besvær, da det er satt opp en meter fra tomtegrensen vår. Terrenget er også bygd opp i bakkant av bygget, slik at vann og sand siger inn i hagen vår. Bygget har stått uferdig i et år, og vi har klaget saken inn til kommunen. Da kommunen kommer på befaring, gir de nabo anledning til å ferdigstille bygget??!

Det er som sagt ikke søkt om tillatelse til noen av byggene, og det er da heller ikke sendt ut nabovarsel. Utbygger har registrert tre firma på boligadressen sin, og de nye byggene er opplagt satt opp slik at han kan lagre elementer han trenger til firma. Har man anledning til å sette opp det som kan anses som næringsbygg i et boligområde uten spesielle tillatelser?

Det er i tillegg anlagt en søpledynge like utenfor hagen - ca. halvannen meter unna. Igjen; om man driver forretningsvirksomhet, og det avsettes avfall, må de ikke da ha tillatelse etter forurensningsloven for å få lov til dette? Det er snakk om isopor, impregnert trevirke. plastprodukter som kan inneholde ftalater, PCB eller brommerte flammehemmere - alle er miljøgifter. Jeg sier kan, for det vet jeg jo ikke. 

Vi føler at vi ikke blir hørt, da kommunen sier at bygget er mindre enn 50 kvm. Vi mener at dette ikke stemmer, da bygget er 12 meter langt, 4 meter bredt og 4,6 meter høyt. Selv om bygget ikke er ferdigstilt, kan man se at det er tilrettelagt for en loftsetasje i bygget, og ut i fra høyden, vil jeg anta at loftsetasjen da også må beregnes. Om jeg ikke tar feil, måler bygget ca. 52 kvm. Jeg er veldig usikker på kvm. målene mine, da jeg ser at man skal beregne areal når takhøyden er 1,9 meter. Dersom det er tilfelle, kan bygger få to hele etasjer - altså 98 kvm. Han hevder selvfølgelig at det kun skal være en etasje, men hva er da poenget med en såpass stor mønehøyde?

Jeg trenger hjelp til å overbevise kommunen om at det ikke er noe annet alternativ enn at bygget(ene) må rives. Utsyn er borte, og vi får ikke lenger sol i hagen vår.

Jeg vil gjerne ha bistand til å regne ut korrekt areal på bygget som måler;
Lengde 12 meter
Bredde 4 meter
Mønehøyde 4.6 meter
Mønehøyde mot vei etter at de har hevet bakkenivå 2,65 meter
Gesimshøyde 3,44 meter
Avstand til tomtegrense: 1 meter
Avstand til husvegg: 6,34 meter


Har jeg rett når jeg tenker at to ulovlige bygg og ett ulovlig påbygg viser et overlegg fra utbyggers side som ikke skal premieres ved at han får beholde byggene?

Han har som nevnt fylt på med masse i bakkant av bygget med halvannen meter. Jeg antar at dette er gjort for å redusere snitthøyden på mønene. Påfyll av masse har ført til at hagen vår blir oversvømt med vann og jord når det regner eller når snøen smelter. Det er etablert en støttemur til kr. 80.000,- i håp om at dette skulle ta av for det verste, men dessverre gjør det ikke det. Det er vel en grense på hvor mye kan har lov til å endre terreng før det er søknadspliktig? 0,5 meter??

Dersom kommunen ikke hjelper oss, hvilke alternativer har jeg annet enn å skaffe advokat? Jeg ønsker så langt som mulig å unngå de kostnadene det vil medbringe. Kan forholdene evt. meldes til politiet, og har noen noe erfaring med om politiet gjør noe med slike saker?

Sånn jeg ser det er dette hærverk på annen manns eiendom = min eiendom. Jeg har som sagt ikke lenger utsyn eller sol, og dette bygget og avfallet forringer verdien på min bolig.
Oppførte bygg uten tillatelse og svært nær nabogrense - Damvegen 17(2).jpg - Modesty_BlaisOppførte bygg uten tillatelse og svært nær nabogrense - Jordvoll 2.jpg - Modesty_BlaisOppførte bygg uten tillatelse og svært nær nabogrense - Jordvoll.jpg - Modesty_BlaisOppførte bygg uten tillatelse og svært nær nabogrense - Ødeleggelser pga vann som renner inn i hage.jpg - Modesty_Blais

 
Oppførte bygg uten tillatelse og svært nær nabogrense - Damvegen 17(1).jpg - Modesty_Blais

TSt
   #1
 9 152     0
Reglene som kom for mange år siden ga rett til å føre opp frittliggende bygg inntil 1m fra tomtegrense så lenge det ikke var bolig. Så en har nok rett til å kunne bygge ferdig. Vegger er Paroc elementer og er riktignok mest vanlig i næringsbygg men en kan ikke forhindre noen å bygge med dette.
   #2
 5 228     1
Dette skulle vært byggesøkt da mønehøyden er over 4,0 meter eller gesimshøyden over 3,0 meter.

https://dibk.no/regelverk/sak/2/4/4-1/

a. Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m². Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.
TSt
   #3
 9 152     0
OK. Det så ikke fult så høyt ut på bildet så trodde de hadde hatt vett nok til å holde seg innenfor det. Men hvis de søker så skal en ha gode grunner hvorfor de skal få nei.
   #4
 5 228     0
Ja, tap av sol og utsikt for naboen er sjelden god nok grunn for å få stoppa noko byggeprosjekt.
   #5
 512     0
Kan det være rett saksgang?
Ikke søkt, så befaring, så søknad, deretter godkjennelse. Har TS fått nabovarsel?
Hvis du kan hevde at det er søknadsplikt, så er det saksbehandlingsfeil hvis det ikke foreligger nabovarsel.
Alternativt kan du klage tillatelsen inn for Statsforvalter (Fylkesmannen.
TSt
   #6
 9 152     0
Nei hvis det ikke er innfor regler om fritak for søknad så må en sende inn alle papirer etc. Men nabo kan ha fått beskjed at det bare er en formalitet hvis det er innenfor reguleringsplan etc. Nabo kan si nei til noe som er nærmere enn 4 m men kommunen har rett til å godkjenne det.
   #7
 261     0
Tiltaket kommer ikke inn under SAK § 4-1 (https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-488/§4-1), gitt at TS sine opplysninger om mønehøyde (4,6 m) og gesimshøyde (3,44 m ) er korrekte. Hvis så, er det unødvendig å ta stilling til tiltakets areal (BRA eller BYA større eller mindre enn 50 m2).  

Bestemmelsen i a) er utformet språklig uheldig: Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense .. Mange leser "inntil" som "opptil", dvs 0,8 m ville være greit.  Men det er selvsagt minimum 1,0 meter vekk fra nabogrensen lovgiver av forenklinger har tenkt på.  At TS også har mål her på "1 meter" (grense paralell med veggen?) betyr ikke nødvendigvis i seg selv at det er ulovlig. Forskriftens 1,0 meter betyr 95 cm og oppover.  

Det skal ikke være mulig at reguleringsbestemmelser har bestemmelser som er lempligere for naboen enn forskriftens krav.  Kommuner er forutsatt å være strenge i målvurderingen siden § 4-1 er en unntaksregel fra hovedregelen om hvor nær inn på seg nabobygg skal måtte tålereres.  Hvorvidt kommuner tar sitt ansvar, kjenner jeg ikke til.

Man står tilbake med et tiltak som er igangsatt uten pliktig søknad, heri inkludert nabovarsel.  
Å bygge uten pliktig søknad skal ikke være greit.   Kommunen kan etter klage kreve bygget omgjort til innenfor ikke søknadsplikt, eller kreve hele stasen revet og omsøkt.  I det siste tilfellet vil det da komme tegninger på et bygg og nabovarsel. I det første tilfelle er din rolle kun som tilskuer til endringer som skjer.
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 3     0
Hei. Takk for alle tilbakemeldinger. Ikke alt jeg vil høre selvfølgelig, men man er da realist 😊
Jeg har lyst til å si at i denne saken, gir jeg meg f*** ikke, og jeg kommer til å strekke denne strikken så langt det lar seg gjøre. Får jeg ikke medhold hos kommunen, løfter jeg saken videre til både ombudsmannen og statsforvalteren våre.

Mye tekst fra meg for 1. å få ut litt frustrasjon, 2. kanskje gi andre gode idéer, og 3. få svar på ting jeg lurer på. Jeg har forsøkt å merke spørsmålene med rødt 😊

Det som skjer på nabotomten min, resulterer i hærverkpå hele nabolaget, og det er ikke greit. Jeg lurer på om noen tenker på hvem som skal bekoste alle skadene på hagene våre, og alle ekstrakostander vi får for i våre forsøk på å holde leire og vann ute?Dette er et direkte resultat av at terrenget er endret og at bygget er satt der det er satt.

Uansett, forvirringen er stor, da det står så mye forskjellig om avstander til bruksenheter/bygninger.

Se § 11-6 i byggeteknisk forskrift og veiledningen til denne:
På bebygd eiendom med mønehøyde under 3,0 m og gesimshøyde under 2,5 m. Bruksareal eller bebygd areal kan være over 15 m 2. Bygget kan ikke brukes til beboelse. Avstand til annen bygning minst 1,0 m og til nabogrense minst 4,0 m. (målene samsvarer ikke)
Men kom igjen; hva er riktig? 8 Meter – 4 Meter – 2 Meter – 1 Meter???? Hva gjelder når?
Nabogrense/bruksenhet eller bygning ??

Jeg har alle tre soverom vegg i vegg med dette uhyret som han sier han skal bruke til å mekke biler i. D.v.s mulig oppbevaring av farlig avfall?!

Definisjon bruksenhet:Et avgrenset areal av en eiendom som er seksjonert etter reglene i eierseksjonsloven, som en seksjonseier har enerett til å bruke. Altså tomtegrense og ikke bygning!

Jeg trenger virkelig hjelp til å regne ut det faktiske arealet. Normal høyde i en garasje er 2,30. Her er det altså 4.60. Iflg. Taksbransjens retningslinjer ved arealmåling, pkt. 1.2:_ MÅLEVERDIGHET Areal beregnes ut ifra måleverdige deler. Et areal er måleverdig når fri høyde over gulvet er 1,90 m eller mer i en bredde på minst 0,60 m. Del av skråtak regnes som måleverdig inntil 0,60 m utenfor høyden 1,90 m målt mot skråhimling. Han kan gjerne si at det kun skal være en etasje, men all fornuft sier at han kommer til å tilrettelegge for en ekstra etasje her.

Er det sånn at kommunen kun må høre på utbygger når han sier at det kun er en etasje og at kvm. da kommer under 50, eller kan og bør de bruke skjønn her??

Et annet smutthull jeg lurer på om an brukes; I bokstav a til veiledning om byggesak

Til bokstav ai veiledning om byggesak: Mindre frittliggende bygning som samlet verken overstiger bruksareal eller bebygd areal over 15 m2 er unntatt fra søknadsplikt. Mønehøyden må ikke overstige 3 m og gesimshøyden kan være inntil 2,5 m.
Hvorfor henvises det til 15 m2 her? De øvrige målene samsvarer ikke med det som er reelle mål i mitt tilfelle? Alle målene overgår disse.
Videre står det: Unntaket gjelder for én bygning. Skal flere settes opp samtidig kreves søknad. Dersom det over tid settes opp flere bygninger i strid med kravene i eller i medhold av plan- og bygningsloven, for eksempel visuelle kvaliteter etter pbl § 29-2 eller planbestemmelser om u-grad, kan kommunen gi pålegg om fjerning etter pbl. § 32-3. Kravet om 4 m avstand til nabogrense gjelder, men på egen eiendom skal avstand til annet byggverk være minst 1 m.
Naboen min har satt opp to bygg og bygd et skråtak ut fra siden av boligen som også benyttes som skur. Her har man da to bygg og en endring av fasadeendring som det ikke er søkt om. I tillegg har han hevet terrenget med halvannen meter – som det heller ikke er søkt om, og i tillegg oppbevarer han store mengder avfall på tomten som han ikke har tillatelse til.
Alle disse tingene sett under ett bør vel kunne benyttes av kommunen til å be ham rive, rydde og sette terrenget tilbake til slik det var originalt
Jeg kan ikke forstå at det skal være så vanskelig for kommunen å rydde opp i dette til fordel for oss som faktisk bryr oss om loven og ikke minst nabolaget vårt.
I plan og bygningslovens § 29-2 gir to hovedelementer for vurderingen av hva som er god visuell kvalitet. Tiltaket skal både ha gode visuelle kvaliteter i seg selv, og i forhold til omgivelsene. Tiltaket må oppfylle begge kriterier. Det betyr at ett og samme hus kan være akseptabelt i et utbyggingsmiljø, men må avslås i et annet. Kravet til god visuell kvalitet skal også tolkes med tanke på tiltakets størrelse og synlighet. Når byggverket i seg selv skal vurderes, må det ses hen til byggets utforming med volum, dimensjonering og formuttrykk, samt materialbruk og fargevalg.
Pbl. § 29-2 er en selvstendig avslagsgrunn. Det betyr at kommunen kan nekte å gi tillatelse til et tiltak av rent estetiske grunner, selv om tiltaket oppfyller alle andre krav.
Regjeringen ga i 1995 ut en veileder som heter Estetikk i plan og byggesaker. Det kan virke som at kommunene rundt omkring ikke er så godt kjent med denne.
Jeg vet at jeg ikke er den eneste som opplever ting som dette, så jeg skal forsøke å holde dere oppdatert på hva som skjer videre i saken.
TSt
   #9
 9 152     0
En kan ikke se på regler som gjelder for bygninger som det ikke trengs å søkes for å oppføre men en kan godt se å de som et utgangspunkt for hva de alltid ville fått lov til å bygge. Så det med møne og gesims høyder gjelder kun hvis en skulle holde seg innenfor reglene med søknadsfritak.

En må gå til reguleringsplan og så evt til andre forskrifter i kommunen for å se om det er noen begrensninger på størrelse. I eldre reguleringsplaner så er det ofte benyttet etasje begrep men det er ikke så godt å bruke til høyde men en må se hvilken intensjon de som har laget reguleringsplanen har. Hos meg står det 1 etasje evt 1 etg med kjeller så da er det entydig hva en kan forvente. Når en nabo hos meg ville gå mye ut over dette fikk han til slutt svar fra fylkesmann om at et hvert bygg høyere enn dagens vil bli avvist siden de følte at de holdt på å bli lurt av utbygger. (De endret til ramme utbygging fordi er det godkjent kan kommunen si OK til slutt og utbygger hadde tydeligvis relasjoner til noen i administrasjonen siden de hele tiden var positive.
AKB
   #10
 23     Sandvika     1
Prøver meg med et innspill her:
Det interessante er å ta utgangspunkt i §4-1. Jeg antar at nabo har som målsetting å være innenfor denne når han setter opp bygget uten nabovarsel og søknad. Bildene i første post viser fall i terrenget mot "garasjen". Har TS målt gjennomsnittsnivå for terreng rundt bygget og kommet frem til oppgitte gesims og mønehøyder utifra det? Eller er høydene målt der de er maks? Samtidig ser det ut til at dette er et pulttak. Pulttak har som kjent ikke møne, men to gesimser og kan derfor ikke være høyere enn 3m, bygget skulle av den grunn vært omsøkt. Bygget er ellers plassert 1m fra nabo og under 50kvm BYA, og i henhold til §4-1. Kan heller ikke se at ulempe for skygge og utsyn er av betydning her.
Men jeg antar at det kan være belegg for ytterligere to klagepunkter:
Estetikk: Som du sier er det regler for hvordan et byggverk skal se ut ift sine omgivelser. Parocfasade er ikke et naturlig innspill i småhusbebyggelse vil jeg si, og det burde det kunne klages på. Resultatet kan være at nabo kun plastrer på trekledning og bygget står der like herlig.
Bruk av arealet ift brannbelastning og tilstrekkelig tetthet/bæreevne ved brann: Dette kan sikkert en del hobbymekkere mye om, men det er (eller bør være) en begrensning på mengde brennbare/eksplosjonsfarlige gasser/væsker det er lov å oppbevare under tak inntil nabo. Dette blir kun spekulativt inntil nabo har tatt bygget i bruk og det eventuelt viser seg at lagringen er uforsvarlig/ulovlig.