13 206    34    15  

Installasjon av ikke godkjent lukket peis

 130     Oslo     0
I et forsøk på å gjøre noe med det jeg synes er alt for høye strømregninger, og allikevel beholde et behagelig inneklima, har jeg undersøkt mulighetene for å benytte vedfyring mer effektivt. Tilgang på gratis ved gjør at jeg gjerne benytter vedfyring som hovedvarmekilde. Har i dag 3 ildsteder som alle er gamle Jøtul-ovner. Disse "dekker" tilsammen ca 50-60% av dagens beboelsesrom. Jeg sier "dekker", fordi når det er kaldt, så vil ikke disse ovnene klare å gi nok varme til denne delen av huset. Den manglende effektiviteten på disse gamle ovnene gjør at vi har et vedforbruk som er særdeles uhensiktsmessig. Utformingen av disse gamle høye, slanke ovnene gjør at man bare får lagt inn litt ved om gangen, hvilket også medvirker til at det blir litt mer jobb enn ønskelig å skulle passe på disse 3 ildstedene til enhver tid.

Ønsket har vært å finne en løsning som kunne mer effektivt distribuere varme fra ett ildsted til en større del av huset.

Løsningen fant jeg i Frankrike, hvor de har ferdige peisinnsatser med moduler for distribuering av varmen. Distribusjonen kunne jeg lagt opp til å dekke 80-90% av dagens beboelsesrom, samt at den er kraftig nok til å kunne varme opp dette selv på de kaldeste vinterdager. I tillegg har produsenten løsninger for "null-utslipp" i form av CO og svevestøv. Deres løsning reduserer utslippene til 1/10 - 1/20 del av hva som er normalt for dagens rentbrennende ovner levert på det norske markedet. Enheten har EN13229 godkjennelse, samt har gjennomgått omfattende testing for utslipp i Tyskland med veldig gode resultater. Den mangler imidlertid den nødvendige testen iht NS3058 og 3059, som ville gjort den godkjent for det norske markedet.

Har forsøkt å få dispensasjon fra brannvesen og Sintef samt Statens Byggtekniske Etat, uten hell. De mest velvillige er brannvesenet, men de hevder de ikke kan gi meg dispensasjon til å installere ovnen.

Jeg er fortvilet fordi jeg endelig har funnet en løsning som virker veldig god, og så blir man stoppet av noe jeg oppfatter som byråkrati. NS3058 og 3059 er godkjennelse ift utslipp, og skal sørge for at ovner som installeres i dag ikke gir for store partikkelutslipp. Alternativet mitt er å beholde dagens 3 ildsteder (evt hvertfall 2 av dem) som genererer langt mer partikkelutslipp og ikke dekker boligen optimalt.

Det jeg så lurer på er: Kjenner noen av dere til om, og eventuelt hvordan man kan få til en godkjennelse/dispensasjon til å installere et slikt ildsted som ikke er godkjent i Norge? Hvem bør man henvende seg til? Hva er eventuelt risikoen man løper ved å installere noe som ikke er godkjent? (Vet at det selges flere ildsteder i Norge i dag som ikke har slik godkjennelse)


   #1
 3 997     Oppland     0
Denne går kanskje under "ildsteder for magasinfyring" ?
De detaljerte grenseverdiene fremgår av Norsk Standard:
Det er unntak fra utslippskravet for ildstedstyper som antas å forurense lite. Dette gjelder bl.a. åpne ildsteder, ildsteder for magasinfyring og ovner for matlaging:
Ildsteder for magasinfyring
Ildsteder med magasinerende effekt og magasinfyring antas på grunn av utførelse og fyringsmåte å forurense lite. Det omfatter også kakkelovner og klebersteinsovner.


Dersom det finnes testpapirer fra utlandet som støtter opp under utslippskravene, så må det vel uten tvil være en ovn som antas å å forurense lite..
  (trådstarter)
   #2
 130     Oslo     0
Det er dessverre ikke magasinfyring. De har en modell som har magasinfyring, men passer ikke for meg. Dette er en vanlig lukket peisinnsats, dog med noen ekstra features.

Det er helt på det rene (no pun intended) at dette er ovner som er laget akkurat for det formål at de skal forurense så lite som mulig. Jeg har undersøkt mange produsenter, og ikke funnet noen modeller som kommer i nærheten av så lite utslipp vi her snakker om. Svaret jeg imidlertid har fått er at alle ovner må testes etter NS3058/3059, og at testmetodene de benytter i utlandet ikke kan sammenliknes med de norske testene.
Forstå det den som kan: Brenner de veden annerledes i utlandet??
  (trådstarter)
   #3
 130     Oslo     0
Mulig jeg har kommet noe videre i denne saken, og lurer på om noen av dere har kunnskaper om TEK10 og tidligere, og dermed kan bekrefte om det jeg sier her er korrekt:

TEK 10 (http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html) sier følgende:

§ 9-10. Utslippskrav til vedovner
(1) Lukket ildsted for vedfyring skal utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning. Utslipp av partikler fra slikt ildsted skal ikke overstige verdier gitt i Norsk Standard NS 3059 Lukkede vedfyrte ildsteder – Røykutslipp – Krav.


MEN - TEK 10 er ny, og det finnes overgangsbestemmelse:

§ 17-2. Overgangsbestemmelser
(1) Med unntak for bestemmelser i kapittel 4, samt § 9-4 og § 9-6 til § 9-9 kan tiltakshaver fram til 1. juli 2011 velge om hele tiltaket skal følge forskriften eller bestemmelsene i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk.


Ut fra dette tolker jeg det dit hen at jeg frem til 1. juli i år kan velge selv å følge gammel forskrift (http://www.lovdata.no/for/sf/kr/xr-19970122-0033.html). Den sier følgende:

§ 8-51. Begrensning av utslipp (3. avsnitt – min utheving)
Lukkede ildsteder for vedfyring skal utføres slik at det oppnås forsvarlig sikkerhet mot forurensning. Utslipp av partikler fra slike ildsteder skal ikke overstige verdiene gitt i Norsk Standard. Kravene gjelder ikke for lukkede ildsteder for vedfyring som har sin opprinnelse i land som er part i EØS-avtalen når produktet overensstemmer med spesifikasjon iht. § 5-11 som sikrer et beskyttelsesnivå tilsvarende det nivå gjeldende norsk regelverk angir for å begrense utslipp av partikler av hensyn til helse. Kravene til høyeste tillatte verdier for utslipp av partikler gjelder ikke ved omplassering av lukkede ildsteder for vedfyring produsert før 1. juli 1997 eller for slike bevaringsverdige ildsteder produsert før 1940.

Det betyr vel at så lenge ildstedet er fra et EU/EØS land, så må den ”kun” være i overensstemmelse med §5-11? Denne paragrafen sier følgende:

§ 5-11. Byggevarers egenskaper og dokumentasjon
1. Generelle krav
      Enhver byggevare som omfattes av Byggevaredirektivet, Rdir. 1989/106/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter vedrørende byggevarer, skal ha slike egenskaper som, når de er forsvarlig benyttet, medvirker til at byggverk tilfredsstiller de grunnleggende krav til
- mekanisk motstandsevne og stabilitet
- brannsikring
- hygiene, helse og miljø
- sikkerhet ved bruk
- støyvern og
- energisparing og varmeisolering som nærmere beskrevet i vedlegg I til Byggevaredirektivet, Rdir. 1989/106/EØF.
      Produsenten skal sørge for at varens egenskaper er dokumentert før den omsettes eller brukes i et byggverk. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig ved omsetningen og bruken av produktet. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å identifisere varens egenskaper og opprinnelse.

2. Fremskaffelse av dokumentasjon
      Produktet kan underlegges godkjennings- og kontrollsystemer som sikrer at produktet med egenskaper av betydning for oppfyllelse av denne forskriftens krav til det ferdige byggverk samsvarer med de tekniske spesifikasjoner som ligger til grunn for fremstilling av produktet.
      Produkt som har svært liten betydning for å oppfylle denne forskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet i det ferdige byggverk, i henhold til fortegnelse utabeidet av EU-kommisjonen, kan likevel omsettes og brukes uten at den er underlagt slike særlige godkjennings- og kontrollsystemer. Produsenten må da selv sørge for at produktet er tilfredsstillende og avgi erklæring om at produktet er i samsvar med anerkjent teknisk praksis.


Vil ikke dette i praksis si at dersom et produkt er CE godkjent (og godkjent for Europa), og dette kan dokumenteres, så er den godkjent for bruk i Norge? Eller er det noe vesentlig jeg overser her?
   #4
 22 352     Akershus     0
Er det slik at disse peisene ikke er testet for partikkelutslipp og har CE godkjenning? Vi har en god del spesialregler her i landet. Vedfyring har skapt mye problemer med svevestøv, så det er ikke ubegrunnet. Sitatet du har uthevet sier vel at du må ha en ovn som har testet og blitt funnet ren nok. Hvis andre ikke har gjort det eller vi lgjøre det må du bekoste en slik test hvis du skal ha en slik peis. Sikkert ikke billig. Jeg tror du har flaks hvis du får den godkjent bare pga CE merket.
  (trådstarter)
   #5
 130     Oslo     0
Peisene er testet for partikkelutslipp, og jeg sitter på rapporter bl.a fra Tyskland som er veldig spesifikke på partikkelutslipp. MEN, testene er ikke gjort i henhold til NS3058/3059, og iflg Sintef er da testene "ikke samsvarende med de norske kravene".

Det er TEK10 som nevner NS, men den sier også at man i en overgangsperiode kan benytte den gamle forskriften. Jeg tolker den gamle forskriften dithen at dersom ovnen er testet og godkjent for EØS-markedet, så kan de benyttes i Norge. Tar jeg feil?
   #6
 81     0
Slik du har funnet frem med lover å regler, ville jeg holdt kjeft, montert peisen og skulle det mot all formodning (og sjangsen er jo forsvinnende liten) bli kontroll så kan du legge frem dokumentasjon på ildstedet og reglene du fant og si at jeg tolket det dithen at jeg kunne montere denne peisen fordi slik at.

Det sies nemlig en plass i de norske lover at de skal kunne tolkes og forstås av et normalt menneske.
   #7
 22 352     Akershus     0

Peisene er testet for partikkelutslipp, og jeg sitter på rapporter bl.a fra Tyskland som er veldig spesifikke på partikkelutslipp. MEN, testene er ikke gjort i henhold til NS3058/3059, og iflg Sintef er da testene "ikke samsvarende med de norske kravene".

Det er TEK10 som nevner NS, men den sier også at man i en overgangsperiode kan benytte den gamle forskriften. Jeg tolker den gamle forskriften dithen at dersom ovnen er testet og godkjent for EØS-markedet, så kan de benyttes i Norge. Tar jeg feil?
Ok, da er jeg med. Slik jeg ser det har du rett. Prøv bare å overbevis byråkraten.

   #8
 22 352     Akershus     0

Det sies nemlig en plass i de norske lover at de skal kunne tolkes og forstås av et normalt menneske.
Det sies så mangt.

De kunne begynne å skrive lovene leselige, både språklige formuleringer og språk er ikke så greit. (Kanselinynorsk og gammelreaksjonærtriksmål er ikke lett å forstå.)
  (trådstarter)
   #9
 130     Oslo     0

Slik du har funnet frem med lover å regler, ville jeg holdt kjeft, montert peisen og skulle det mot all formodning (og sjangsen er jo forsvinnende liten) bli kontroll så kan du legge frem dokumentasjon på ildstedet og reglene du fant og si at jeg tolket det dithen at jeg kunne montere denne peisen fordi slik at.

Det sies nemlig en plass i de norske lover at de skal kunne tolkes og forstås av et normalt menneske.

Jeg er til en viss grad enig med deg her, og ville nok gjort det om det hadde vært en "normal" installasjon jeg skulle gjort. Imidlertid har jeg også tenkt å koble på et distribusjonssystem for varmluft på denne peisinnsatsen, der varmluften blir transportert til nær sagt hele resten av huset i 15-20cm Ø isolerte rør. Det betyr at jeg kommer til å gjøre relativt store inngrep i huset i tilknytning til installasjonen. Mulig at risikoen ikke er høy, men konsekvensen er stor dersom jeg skulle få fyringsnekt i ovnen. Da må alt ut igjen.
   #10
 81     0

Det sies så mangt.

De kunne begynne å skrive lovene leselige, både språklige formuleringer og språk er ikke så greit. (Kanselinynorsk og gammelreaksjonærtriksmål er ikke lett å forstå.)


Ja, jeg er enig i at det bør friskes opp litt i det meste. Det burde vært satt ett mål, og det er bokmål. Alt hadde vært så mye enklere da. Og da hadde nok statet sluppet kranglefanter som skal lese og tolke. Smile