#41
 7,685     Bærum     0

Det du opplyser om her er helt grunnløse argumenter, og som sagt så saksbehandles dette av ansvarlig søker. Og regelrett grunnløse innsigelser hensyntas ikke og dere får sannsynligvis en rammetillatelse/IG.
Dette skjønner jeg ikke. Er det ansvarlig søker som saksbehandler klager og avgjør om de skal hensyntas eller ikke?

   #42
 584     Midt-Norge     0
Tror han mener at ansvarlig søker kommenterer innsigelsene og at hos kommunen hensyntas ikke grunnløse innsigelser.
   #43
 4,148     Oslo Vest     0
Det er korrekt, det er ansvarlig søker som skal behandle naboklager og kommentere om det er hold i det eller ikke, dvs saksbehandle klagene.
Signatur
   #44
 7,685     Bærum     0
Skal ikke kverulere, men det du skriver er vel litt upresist.
Ref. Plan og bygningsloven.
Dokumentasjon for at naboer er varslet på lovlig måte, samt eventuell erklæring om varsling av dem som har pengeheftelser i eiendom som søkes revet, jf. § 21-3, skal vedlegges søknaden. Eventuelle merknader fra naboer eller gjenboere, samt en redegjørelse fra søker for hva som eventuelt er gjort for å imøtekomme disse, skal vedlegges.

Søker skal altså beskrive hvilke tiltak som er tatt for å imøtekomme naboklager. Det er vel kommunen som avgjør om en klage er grunnløs eller ikke. Søker har selvfølgelig rett til å kommentere klagene, men det må jo være kommunen som saksbehandler. Ellers ville vel ingen klager bli tatt til følge.
   #45
 4,148     Oslo Vest     0
Tja, det er vel nyanser i det jeg skrev her som sikkert kan bli enda klarere.

Poenget er vel at ansvarlig søker skal kommentere innsigelsene og ommunen skal under saksbehandlingen vurdere innkomne merknadene og vurdere om tiltaket medfører vesentlige eller uvesentlige ulemper i forhold til en helhetsvurdering (rimelighetsskjønn).

Men selvsagt er det ikke ansvarlig søker som avgjør naboklagene, men kommenterer om man har hensyntatt de problemene som hevdes i klagen. I mange tilfeller er det snakk om klager som helt klart ikke vil føre fram, men er det snakk om dispensasjoner eller brudd på regulering må ansvarlig søker redegjøre og selvsagt må det avgjøres gjennom en helthetsvurdering av PBE.


Signatur
   #46
 117     Asker     2
Er det lov å fiske etter utfallet i denne saken? Ble det anket helt videre til Fylkesmannen, hva ble tilbakemeldingen derfra, eventuelt hvor lang tid tok det? Hvilken kommune gjaldt dette?

Årsaken til at jeg spør er at jeg befinner meg i en lignende situasjon og forsøker å finne ut mest mulig om hvordan slike ting normalt utarter seg.